Bằng đại học tiếng Anh là gì

Bằng đại học tiếng Anh là college degree, phiên âm là kɒlɪʤ dɪˈgri. Bằng đại học là một bằng cấp học thuật cấp cho những sinh viên đã hoàn thành các khóa học đại học.

Bằng đại học tiếng Anh là college degree, phiên âm là kɒlɪʤ dɪˈgri. Bằng đại học là một bằng cấp học thuật kiếm được bởi một người đã hoàn thành các khóa học đại học

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

Bằng đại học do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ đại học cấp. Tùy theo quy định của mỗi quốc gia mà sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ được cấp bằng đại học hoặc bằng cử nhân. Bằng đại học tiếng Anh là gì

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến bằng đại học.

Diploma /dpləʊmə/: bằng tốt nghiệp.

[external_link offset=1]

Bachelor’s degree /ˈBæʧələz dɪˈgriː/ bằng cử nhân.

University /junɪˈvɜːsɪti/: trường đại học.

College /kɒlɪʤ/: trường cao đẳng.

Qualification /kwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: bằng cấp, chứng chỉ.

Academic transcript /ækəˈdɛmɪk trænskrɪpt/: bảng điểm.

Library /ˈLaɪbrəri/: thư viện.

Report /rpɔːt/: báo cáo.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bằng đại học.

She graduated from college with an excellent transcipt.

Cô ấy tốt nghiệp đại học với bảng điểm xuất sắc.

[external_link offset=2]

Last year, my brother won a scholarship.

Năm ngoái, em trai tôi đã dành được học bổng.

READ  Giá trị cốt lõi của một công ty là gì?

We have two semeters each year.

Chúng ta có hai học kỳ mỗi năm.

It takes four years to get a university degree.

Phải mất bốn năm để lấy được bằng đại học.

Bài viết bằng đại học tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. [external_footer]

Viết một bình luận