Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment) là gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tiếng Anh: Ministry of Planning and Investment) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment) là gì?

[external_link_head]

Hình minh họa (Nguồn: meovataz.com)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khái niệm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tiếng Anh gọi là: Ministry of Planning and Investment.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: 

Tham mưu tổng hợp về chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lí kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; 

Khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lí nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của bộ theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

3. Vụ Tài chính, tiền tệ.

[external_link offset=1]

4. Vụ Kinh tế công nghiệp.

5. Vụ Kinh tế nông nghiệp.

6. Vụ Kinh tế dịch vụ.

7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

8. Vụ Quản lí các khu kinh tế.

9. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

10. Vụ Kinh tế đối ngoại.

11. Vụ Lao động, văn hóa, xã hội.

12. Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

13. Vụ Quản lí qui hoạch.

14. Vụ Quốc phòng, an ninh.

15. Vụ Pháp chế.

16. Vụ Tổ chức cán bộ.

17. Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông.

18. Văn phòng Bộ.

19. Thanh tra Bộ.

20. Cục Quản lí đấu thầu.

21. Cục Phát triển doanh nghiệp.

[external_link offset=2]

22. Cục Đầu tư nước ngoài.

23. Cục Quản lí đăng kí kinh doanh.

24. Cục Phát triển Hợp tác xã.

25. Tổng cục Thống kê.

26. Viện Chiến lược phát triển.

27. Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương.

28. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia.

29. Trung tâm Tin học.

30. Báo Đầu tư.

31. Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

32. Học viện Chính sách và Phát triển.

33. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch.

(Tài liệu tham khảo: Nghị định số 86/2017/NĐ-CP Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) [external_footer]

READ  20 câu nói ngọt ngào về tình yêu hay nhất dành cho người yêu bạn

Viết một bình luận