cận lâm sàng in English – Vietnamese-English Dictionary

Tuy nhiên, tỷ lệ trong huyết thanh của nó có thể tăng trong một vài dạng ung thư, nhờ đó có thể dùng nó như một dấu ấn chỉ ung thư bằng các xét nghiệm cận lâm sàng.

However, the serum levels are raised in some types of cancer, which means that it can be used as a tumor marker in clinical tests.

[external_link_head]

WikiMatrix

Thực tế, thời kì trước của quá trình gây vốn, giai đoạn I và cận lâm sàng thực ra trong ngành công nghiệp điều đó được gọi là Thung lũng chết bởi vì đó là nơi mà thuốc bị loại bỏ.

In fact, that early stage of the funding process, that Phase I and preclinical stuff, that’s actually, in the industry, called the Valley of Death because it’s where drugs go to die.

ted2019

Điều này không chỉ làm cho việc chống nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn mà còn có nghĩa là mức độ nhiễm trùng thường gây ra các triệu chứng thay vào đó không bị phát hiện (nhiễm trùng cận lâm sàng).

[external_link offset=1]

Not only does this make it more difficult to fight the infection, it may mean that a level of infection that would normally produce symptoms is instead undetected (subclinical infection).

WikiMatrix

Như được làm sáng tỏ bởi Alfred Sommer, ngay cả khi tình trạng nhẹ, thiếu về cận lâm sàng cũng là một vấn đề, bởi vì có thể sẽ làm tăng nguy cơ trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy, giảm tốc độ tăng trưởng, chậm phát triển xương và rất có thể làm giảm khả năng sống sau mắc bệnh nặng.

READ  Cách để Tải phim bằng uTorrent

As elucidated by Alfred Sommer, even mild, subclinical deficiency can also be a problem, as it may increase children’s risk of developing respiratory and diarrheal infections, decrease growth rate, slow bone development, and decrease likelihood of survival from serious illness.

WikiMatrix

Trong một số trường hợp, các mục đích thực tiễn của liệu pháp điều trị cũng có thể bao gồm (1) kìm sự phát triển ung thư ở mức độ cận lâm sàng và duy trì tình trạng này trong nhiều năm nhằm giúp bệnh nhân kéo dài cuộc sống (nói cách khác, đây chính là điều trị ung thư như là một bệnh mãn tính) và (2) giảm đau mà không có mục đích chữa bệnh (cho bệnh nhân ở giai đoạn di căn).

Therefore, cure with nonnegligible adverse effects may be accepted as a practical goal in some cases; and besides curative intent, practical goals of therapy can also include (1) suppressing the cancer to a subclinical state and maintaining that state for years of good quality of life (that is, treating the cancer as a chronic disease), and (2) palliative care without curative intent (for advanced-stage metastatic cancers).

WikiMatrix

Chúng tôi sử dụng tế bào gốc trưởng thành cho xét nghiệm lâm sàng trong khoảng 15 năm để tiếp cận một loạt vấn đề, đặc biệt là tim mạch.

We’ve been using adult stem cells in clinical trials for about 15 years to approach a whole range of topics, particularly cardiovascular disease.

[external_link offset=2]

ted2019

Tồn tại các vấn đề hệ thống thể chế trong việc cung cấp kiểm soát đau bao gồm thiếu nguồn lực để đào tạo đủ bác sĩ, hạn chế về thời gian, thất bại trong việc tiếp cận bệnh nhân để điều trị đau trong bối cảnh lâm sàng, bảo hiểm hoàn trả không đủ cho điều trị đau, thiếu nguồn dự trữ đủ thuốc giảm đau cho khu vực khó khăn, các chính sách của chính phủ đã lỗi thời về quản lý đau ung thư, và thủ tục, quy định chính phủ trong hạn chế việc kê toa, cung cấp và quản lý thuốc giảm đau nhóm opioid.

READ  [REVIEW] TOP 5+ MÁY BÁO KHÓC tốt nhất (2021)

Systemic institutional problems in the delivery of pain management include lack of resources for adequate training of physicians, time constraints, failure to refer people for pain management in the clinical setting, inadequate insurance reimbursement for pain management, lack of sufficient stocks of pain medicines in poorer areas, outdated government policies on cancer pain management, and excessively complex or restrictive government and institutional regulations on the prescription, supply, and administration of opioid medications.

WikiMatrix

Kinh nghiệm của chúng ta, với tư cách những người có bệnh, cần sự hỗ trợ từ người khác, là chúng ta có những bác sĩ lâm sàng tuyệt vời mà mình có thể nương tựa vào — chăm chỉ, được huấn luyện rất tốt và rất thông minh — rằng chúng ta có tiếp cận với công nghệ ngoài sức tưởng tượng cho chúng ta hy vọng lớn lao và ít đau đớn rằng một cách nhất quán, mọi thứ kết hợp lại, từ đầu chí cuối thành công.

Our experience as people who get sick, need help from other people, is that we have amazing clinicians that we can turn to — hardworking, incredibly well-trained and very smart — that we have access to incredible technologies that give us great hope, but little sense that it consistently all comes together for you from start to finish in a successful way.

ted2019

[external_footer]

Viết một bình luận