Chuyển nhượng dự án đầu tư – Công ty Luật TNHH VNSI LEGAL

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

–       Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

[external_link_head]

–       Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

 1. Về chuyển nhượng dự án đầu tư:

1.1. Khái niệm:

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho một nhà đầu tư khác thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. Hợp đồng chuyển nhượng này có bản chất là một loại hợp đồng bán tài sản nhưng tài sản được giao dịch ở đây là có phần đặc biệt là dự án đầu tư hoặc một phần của nó.

Ngoài ra, trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

1.2. Điều kiện chuyển nhượng:

Ø  Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động (khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư 2014):

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

– Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động (khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư 2014):

+ Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

 • Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;
 • Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;
 • Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;
 • Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;
 • Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư 2014;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Ø  Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Ø  Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Ø  Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

 1. Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể: thay đổi nhà đầu tư)

(1) Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Ø  Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu);

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư (Theo mẫu);

– Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

READ  Cách sử dụng băng vệ sinh – Cách dùng băng vệ sinh không bị tràn

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Ghi chú: Bản sao hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP: bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Ø  Số lượng hồ sơ:

– 01 bộ hồ sơ đối với: (i) dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành.

– 04 bộ hồ sơ (01 bản chính + 03 bản sao) đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– 08 bộ hồ sơ (01 bản chính + 07 bản sao) đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Ø  Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.

– Trong thời hạn 20 ngày + 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Trong thời hạn 25 ngày + 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, các bạn có thể tham khảo các bài viết sau: 

 Điều chỉnh dự án đầu tư

 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

(2) Nhận kết quả tại cơ quan đăng ký đầu tư:

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi nhà đầu tư).

– Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc

– Văn bản thông báo từ chối.

 1. VNSI sẽ giúp bạn như thế nào về vấn đề này?

Chúng tôi muốn giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ mà công ty chúng tôi đang cung cấp trong lĩnh vực Chuyển nhượng Dự án đầu tư :

Công ty VNSI Việt Nam chuyên cung cấp các gói dịch vụ pháp lý trọn gói cho Quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt tình, chúng tôi đảm bảo đem tới dịch vụ Chuyển nhượng Dự án đầu tư  trọn gói nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và công đi lại.

3.1.Tư vấn miễn phí trước khi thực hiện:

Dựa trên thông tin, hồ sơ Quý khách hàng cung cấp cho VNSI, chúng tôi tiếp nhận tư vấn chuyển nhượng Dự án đầu tư   trọn gói qua điện thoại, email, facebook, zalo. Khi nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng, chuyên viên của chúng tôi thực hiện tư vấn gỡ rối những thắc mắc của khách hàng.

Chúng tôi sẽ tư vấn online với Quý khách hàng để đưa ra giải pháp tốt nhất về việc Chuyển nhượng Dự án đầu tư cũng như các trường hợp có thể xảy ra khi mà công ty thực hiện khi Chuyển nhượng Dự án đầu tư  .

Mọi quá trình tư vấn với Qúy khách hàng chúng tôi cam kết là có chuyên viên tư vấn sẽ đưa ra giải pháp hữu ích, nhanh gọn và phù hợp và tư vấn các gói dịch vụ  tốt nhất với Qúy khách hàng. Quá trình tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp Công Ty VNSI hoặc chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc Gmail.

READ  Top 6 viên uống DHA cho bà bầu được ưa chuộng nhất 2020 | Avisure Mama

3.2. Chúng tôi thực hiện quy trình Chuyển nhượng Dự án đầu tư  cho quý khách như thế nào?

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại VNSI thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin (qua email, zalo, facebook)

Chuyên viên tư vấn của VNSI sẽ trao đổi online (offline) với Quý khách hàng hoặc giao dịch qua email để có thể trao đổi chính xác tìm hiểu mong muốn của Quý khách hàng.

– Tư vấn về vấn đề chuyển nhượng, điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng,v.v.

– Các thủ tục phải thực hiện sau khi đã thực hiện việc chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 2: Đánh giá sơ bộ hồ sơ và tư vấn miễn phí cho Qúy khách hàng.

Bước 3: Soạn hồ sơ

 • Soạn hợp đồng chuyển nhượng Dự án đầu tư
 • Soạn hồ sơ Điều chỉnh Dự án đầu tư

Bước 4: Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 5: Nhận kết quả

Sau khi hoàn tất thủ tục và nộp tại cơ quan nhà nước giúp Qúy khách hàng, khi có kết quả VNSI sễ gửi tới Qúy khách hàng nhanh nhất – cụ thể là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đã được sửa đổi hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư mới hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi nhà đầu tư,.

3.3. Quý khách hàng phải chuẩn bị những tài liệu gì:Chuyển nhượng dự án đầu tư - Công ty Luật TNHH VNSI LEGAL

3.4. VNSI báo giá Chuyển nhượng Dự án đầu tư trọn gói:

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ Chuyển nhượng Dự án đầu tư khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù với nhu cầu của mỗi doanh nghiệp.

3.5. Vì sao Quý khách hàng chọn chúng tôi để thực hiện thủ tục chấm dứt?Chuyển nhượng dự án đầu tư - Công ty Luật TNHH VNSI LEGAL

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hà Nội

TT

Quận, huyện

TT

[external_link offset=1]

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hoàn Kiếm

15

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Sơn Tây

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Hai Bà Trưng

16

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Ba Vì

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Đống Đa

17

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Phúc Thọ

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Tây Hồ

18

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thạch Thất

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Cầu Giấy

19

Chuyển nhượng Dự án đầu tư  huyện Quốc Oai

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Thanh Xuân

20

Chuyển nhượng Dự án đầu tư  huyện Chương Mỹ

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Hoàng Mai

21

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Đan Phượng

8

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Long Biên

22

Chuyển nhượng Dự án đầu tư  huyện Hoài Đức

9

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Bắc Từ Liêm

23

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thanh Oai

10

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thanh Trì

24

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Mỹ Đức

11

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Huyện Gia Lâm

25

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Ứng Hoà

12

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Đông Anh

26

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thường Tín

13

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Sóc Sơn

27

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Phú Xuyên

14

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Hà Đông

28

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Nam Từ Liêm

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bắc Ninh

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Bắc Ninh

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Từ Sơn

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Phong

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thuận Thành

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Quế Võ

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Gia Bình

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Tiên Du

8

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lương Tài

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bắc Giang

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Bắc Giang

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Tân Yên

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Thế

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Hiệp Hoà

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lục Ngạn

8

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lạng Giang

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Sơn Động

9

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Việt Yên

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lục Nam

10

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại hyện Yên Dũng

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hà Nam

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Phủ Lý

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Kim Bảng

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Duy Tiên

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thanh Liêm

[external_link offset=2]

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lý Nhân

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Bình Lục

8. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tỉnh Ninh Bình

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Ninh Bình

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Nho Quan

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Tam Điệp

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Khánh

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Hoa Lư

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Mô

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Gia Viễn

8

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Kim Sơn

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Thanh Hoá

14

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thọ Xuân

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Bỉm Sơn

15

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Vĩnh Lộc

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Sầm Sơn

16

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thiệu Hoá

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Quan Hoá

17

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Triệu Sơn

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Quan Sơn

18

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Nông Cống

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Mường Lát

19

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Đông Sơn

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Bá Thước

20

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hà Trung

8

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thường Xuân

21

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hoằng Hoá

9

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Như Thanh

22

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Nga Sơn

10

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lang Chánh

23

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hậu Lộc

11

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Ngọc Lặc

24

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Quảng Xương

12

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thạch Thành

25

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Tĩnh Gia

13

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Cẩm Thuỷ

26

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Yên Định

CAM KẾT CỦA VNSI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

 1. Đa dạng kênh tiếp nhận thông tin

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

 1. Không phát sinh phụ phí

Đến với VNSI, quý khách không cần lo ngại việc phát sinh phụ phí trong quá trình thực hiện công việc. Khách hàng chỉ phải thanh toán phí dịch vụ mà hai bên đã thỏa thuận, toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình công việc thực hiện, VNSI sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.

 1. Đảm bảo Qúy khách nhận được kết quả thực hiện công việc

VNSI cam kết thực hiện công việc triệt để, đến cùng để Qúy khách hàng nhận được kết quả việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp, quý khách hàng không nhận được kết quả thực hiện công việc do lỗi của VNSI chúng tôi cam kết hoàn trả 100% chi phí đã nhận.

 1. Tài liệu kỹ thuật để xử lý công việc nhanh chóng

Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, chúng tôi có nguồn tài liệu kỹ thuật phong phú để xử lý công việc nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

 1. Chính sách hậu mãi đặc sắc

VNSI sẵn sàng tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề khách hàng gặp sau khi thành lập công ty hoặc sau khi thực hiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Hướng dẫn hoặc trợ giúp khách hàng gỡ rối những trường hợp tranh chấp kinh doanh, tổ chức cuộc họp, cơ cấu lại công ty…và các vấn đề pháp lý khác.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Hotline/ Zalo: updating hoặc updating Email: updating

Từ khóa:

[external_footer]

READ  Mắt thâm quầng là biểu hiện của bệnh gì?

Viết một bình luận