CO giáp lưng là gì và những chú ý cần biết


C/O giáp lưng (Back-to-back C/O hoặc Movement Certificate C/O) là C/O được cấp bởi Bên thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên thông tin của C/O được cấp bởi Bên thành viên xuất khẩu đầu tiên, và do vậy phải có giao dịch của ít nhất 3 Bên thành viên trong Hiệp định mới có thể cấp C/O giáp lưng.

Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng nếu có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của Bên xuất khẩu, với điều kiện:

– Bên đề nghị cấp C/O giáp lưng xuất trình bản gốc của C/O ban đầu còn hiệu lực, Trong trường hợp không xuất trình được bản gốc C/O, Bên đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản sao chứng thực của C/O đó. 

– C/O giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O gốc. Các ô trong C/O giáp lưng phải được điền đẩy đủ. Giá FOB của Nước thành viên trung gian tại ô số 9 phải được ghi trong C/O giáp lưng. 

– Đối với các lô hàng xuất khẩu từng phần, trị giá của từng phần xuất khẩu đố sẽ được ghi thay cho giá trị của cả lô hàng trên C/O bán đầu. Khi cấp C/O giáp lưng cho Bên xuất khẩu, Nước thành viên trung gian phải đảm bảo tổng số lượng tái xuất khẩu của các lô hàng xuất khẩu từng phần không vượt quá số lượng ghi trên C/O ban đầu nhập khẩu từ Nước thành viên đầu tiên. 

– Trong trường hợp không đầu đủ thông tin và/ hoặc nghi ngờ có vi phạm, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu cuối cùng có thể yêu cầu xuất trình C/O ban đầu. 

READ  Top 5 kính cường lực iPhone 7 Plus tốt nhất trên thế giới

[external_link_head]

– Một số FTA yêu cầu nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một, có nghĩa là ai nhập khẩu (trên C/O gốc) thì người đó phải đồng thời phải là người xuất khẩu (trên C/O giáp lưng) và không được phép bán hàng cho một ai khác tại Bên thành viên trung gian (AKFTA, ACFTA, AIFTA).

C/O giáp lưng chỉ được áp dụng đối với các nước thành viên có chung Hiệp định thương mại tự do FTA.

[external_link offset=1]

Công ty thương mại tại Singapore mua hàng từ nhà máy tại Trung Quốc, hàng được chuyển từ Trung Quốc sang Singapore. Sau đó bán lại cho công ty nhập khẩu ở Việt Nam, hàng chuyển từ Singapore về Việt Nam 

Cách làm C/O:

– Bước 1: Shipper: nhà máy tại Trung Quốc, làm C/O form E cho 

Consignee: công ty thương mại tại Singapore 

– Bước 2: Shipper: công ty thương mại tại Singapore, làm C/O form E hoặc form D (tại ô số 13 trên C/O, đánh dấu vào “Back-to-back” hoặc “movement Certificate”)

Consignee: công ty nhập khẩu tại Việt Nam 

– Giống nhau: 

+ giao dịch phát sinh giữa ba bên tham gia đặt trụ sở tại 3 nước

+ hoá đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba. 

+ nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu phải có trụ sở đặt tại các bên tham gia cùng một Hiệp định.

– Khác nhau:

READ  Cán bộ tư pháp hộ tịch in English with examples

[external_link offset=2]

C/O giáp lưng C/O ba bên 
hàng đã chuyển đến nước trung gian thương mại                                hàng sẽ chuyển thẳng từ nước sản xuất đến nước nhập khẩu

Công ty thương mại tại Singapore mua hàng từ nhà máy tại Trung Quốc, sau đó bán lại cho công ty nhập khẩu ở Việt Nam, hàng chuyển thẳng từ Trung Quốc về Việt Nam.

=> Vẫn làm C/O form E, tại ô số 13 đánh dấu vào “Third party invoicing”, ô số 10 ghi số hoá đơn thương mại công ty Singapore phát hành.   

 

Top [external_footer]

Viết một bình luận