cứ tự nhiên in English – Vietnamese-English Dictionary

translations cứ tự nhiên

Add

  • Cậu chủ nhỏ, cậu và con ngựa này cứ tự nhiên lưu lại nhà chúng tôi.

    [external_link_head]

    Well, good sir, you and your fine stead are welcome in our humble home.

Sao, cậu muốn đánh à, cứ tự nhiên đi, sao đâu.

You wanna beat them up, go ahead.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Được rồi, anh cứ tự nhiên.

OpenSubtitles2018.v3

( Dina ) Anh cứ tự nhiên.

OpenSubtitles2018.v3

Cô muốn đẩy ông ta đi thì cứ tự nhiên.

[external_link offset=1]

You want to push him out, be my guest.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Anh cứ tự nhiên cưa cẩm cô ta.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Thôi, các anh, cứ tự nhiên như ở nhà.

OpenSubtitles2018.v3

opensubtitles2

Cứ tự nhiên như ở nhà đi.

OpenSubtitles2018.v3

Và nếu ả là gu gái của anh, cứ tự nhiên mà lả lướt ả!

And if she’s your kind of lady, you can bloody well enjoy her!

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=2]

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi con.

Make yourself comfortable and get some rest.

QED

OpenSubtitles2018.v3

Nào, cứ tự nhiên mở nó ra.

Now go ahead and open it up.

ted2019

Xin Đức Cha cứ tự nhiên.

At Your Holiness’pleasure.

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M [external_footer]

READ  Cách sử dụng serum vitamin C giúp da bạn sáng khỏe • Hello Bacsi

Viết một bình luận