đã thanh toán rồi in English – Vietnamese-English Dictionary

translations đã thanh toán rồi

Add

OpenSubtitles2018.v3

[external_link_head]

Ừ, gã giao bánh của Domino nói là đã thanh toán rồi, bọn anh đang cố ăn nhanh trước khi nó biết là nó giao nhầm địa chỉ.

Yeah, Domino’s guy said it was already paid for, so we’re trying to eat it all before he figures out he delivered it to the wrong place.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi đã thanh toán cho bạn rồi.

Tatoeba-2020.08

Bữa tối của hai vị đã được ngài Van Houten thanh toán rồi.

Your meal has been paid by Mr. Van Houten.

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Quầy tiếp tân nói… đã có người thanh toán và xách hành lý đi rồi.

No, someone already did, and went up for her luggage.

QED

Tôi gọi vì đã bốn tháng rồi, vẫn chưa nhận được thanh toán của ông.

I’m calling because it’s now four months, and we have yet to receive your first payment.

OpenSubtitles2018.v3

Tớ đoán là họ đã nhầm địa chỉ thanh toán và địa chỉ chuyển hàng rồi.

I guess it got sent to the billing address as opposed to the shipping address.

OpenSubtitles2018.v3

rồi chúng tôi tìm ra rằng bằng cách phân tích lỗi này, có thể phục hồi âm thanh qua thuật toán đã được thay đổi của chúng tôi.

And so what we found is that by analyzing these artifacts, we can actually recover sound using a modified version of our algorithm.

ted2019

[external_link offset=2]

Ví dụ: nếu bắt đầu bằng trang mà người dùng truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo cho chương trình giảm giá mùa hè, bạn có thể biết được có bao nhiêu sự kiện page_view đã kích hoạt sau đó cho các trang sản phẩm riêng lẻ, rồi cho các trang trong trình tự thanh toán của mình.

READ  Hướng Dẫn Cài Đặt Driver Máy In Canon LBP 6230DN

For example, if you start with the page users land on after clicking the add for your summer sale, you can see how many page_view events are subsequently triggered for the individual product pages, and then for the pages in your checkout sequence.

support.google

Athaulf có thể đã nhận được một số khích lệ khác theo hình thức thanh toán bằng vàng từ Hoàng đế Honorius—kể từ khi Athaulf mang theo bên mình con tin đáng kính chính là cô em gái cùng cha khác mẹ của hoàng đế mang tên Galla Placidia, vốn đã bị giam cầm từ lâu rồi.

Athaulf may have received some additional encouragement in the form of payments in gold from the Emperor Honorius—since Athaulf carried with him as a respected hostage the emperor’s half-sister Galla Placidia, who had long been his captive.

WikiMatrix

Điều họ không tính đến là cách mạng số hóa, nghĩa là toàn bộ các hóa đơn giấy đã được scan điện tử, và ai đó sẽ rất dễ dàng copy toàn bộ dữ liệu, đưa lên đĩa, rồi thơ thẩn ngoài Quốc hội, họ đã làm thế đấy, rồi bán cái đĩa cho người trả giá cao nhất, chính là tờ Daily Telegraph, rồi, mọi người đều nhớ, đã có liên tục từ tuần này sang tuần khác, những khám phá, mọi thứ từ phim khiêu dâm đến bồn tắm, các căn bếp mới đến nhà cửa chưa được thanh toán.

What they hadn’t counted on was digitization, because that meant that all those paper receipts had been scanned in electronically, and it was very easy for somebody to just copy that entire database, put it on a disk, and then just saunter outside of Parliament, which they did, and then they shopped that disk to the highest bidder, which was the Daily Telegraph, and then, you all remember, there was weeks and weeks of revelations, everything from porn movies and bath plugs and new kitchens and mortgages that had never been paid off.

READ  Thai 18 tuần phát triển nhanh, cơ thể mẹ có nhiều thay đổi

QED

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận