Đảng Cộng sản Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam theo Hiến pháp. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.[3] Trong ngữ cảnh không chính thức cũng dùng từ “Đảng” (hoặc “Đảng ta”) để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.[4][5]

Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn quốc, nơi sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Giữa các kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề của Đảng. Sau Đại hội, Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu một Ủy viên Bộ Chính trị làm Tổng Bí thư.

[external_link_head]

Đảng huy không chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường được thể hiện trên các bằng khen của các tổ chức trong Đảng.

Vai trò

Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, chính trị của nhà nước này, đảng viên là những người nắm giữ các cương vị chủ chốt trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong Di chúc của Hồ Chí Minh có viết:

Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.[6]

Cương lĩnh

Điều lệ

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng. Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.

Những lần sửa đổi

Điều lệ Đảng đã được sửa đổi 12 lần tính tới hiện nay. Điều lệ do Đại hội Đảng toàn quốc thông qua và ban hành nên để phù hợp với bối cảnh mới khi tổ chức Đại hội Đảng các tổ soạn thảo thường đề xuất ý kiến để Đại hội thảo luận sửa đổi, bổ sung một số vấn đề trong điều lệ.

Điều lệ đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 với tên gọi Điều lệ vắn tắt. Với văn bản ban đầu chỉ gói gọn trong 9 điều.

Những lần sửa đổi:

 • Hội nghị thành lập Đảng thông qua Điều lệ vắn tắt ngày 3 tháng 2 năm 1930, gồm 9 điều
 • Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 29 tháng 3 năm 1935 thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương gồm 59 điều 8 chương. Điều lệ sửa đổi bổ sung tôn chỉ hành động của Đảng từ “tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa” thành “làm cách mạng phản đế và điền địa”. Bổ sung độ tuổi vào Đảng từ 23 tuổi trở lên; bổ sung quy định tước đảng tịch. Bổ sung sửa đổi tổ chức Đảng các cấp, quy định nhiệm vụ Thanh niên Cộng sản Đoàn với Đảng.
 • Đại hội lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam, gồm 71 điều 13 chương. Sửa đổi tôn chỉ và mục đích của Đảng thành “đánh đuổi đế quốc xâm lược, xoá bỏ các di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện người cày có ruộng, phát triển kinh tế, chính trị, vǎn hoá dân chủ nhân dân”. Đưa chủ nghĩa Marx-Engels-Lenin-Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam hành động. Sửa đổi độ tuổi vào Đảng là từ 18 tuổi trở lên; Bổ sung nguyên tắc dân chủ tập trung trong Đảng; sửa đổi bổ sung tổ chức của Đảng gồm Đại hội Đảng toàn quốc-Trung ương Đảng, xứ ủy-khu ủy-liên khu ủy, tỉnh ủy-thành ủy, huyện uỷ-quận uỷ-thị uỷ, chi ủy. Quy định về nhiệm vụ của các cơ quan của Đảng. Bỏ quy định đoàn thanh niên cộng sản ra khỏi điều lệ.
 • Đại hội lần thứ 3 Đảng Lao động Việt Nam, gồm 62 điều 12 chương. Sửa đổi mục đích của Đảng thành “hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”. Sửa đổi chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng. Bổ sung nhiệm vụ đảng viên “thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham ô”. Bổ sung quy định chi tiết nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Sửa đổi tổ chức của Đảng, quy định nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương là 4 năm. Đưa Đoàn thanh niên vào điều lệ.

Hệ tư tưởng và đường lối

Việt Nam

Bài này nằm trong loạt bài về:

Chính trị và chính phủ

Việt Nam

Học thuyết

 • Tư tưởng
  • Tập thể lãnh đạo
  • Chủ nghĩa Marx-Lenin
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tổ chức
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
   Trưởng ban: Nguyễn Trọng Nghĩa
  • Hội đồng Lý luận Trung ương
   Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thắng

Hiến pháp · Luật · Bộ luật

 • Hiến pháp
  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội
   Uỷ ban Pháp luật
 • Bộ Luật
  • Luật Dân sự
  • Luật Hình sự
 • Luật
  • Luật Biển
  • Luật Cán bộ Công chức
  • Luật Doanh nghiệp
  • Luật Thi đua, Khen thưởng
  • Luật Cư trú

Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Điều lệ
 • Đại hội Đại biểu toàn quốc

 • Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)
  • Tổng Bí thư: Nguyễn Phú Trọng
  • Bộ Chính trị: 18 ủy viên
  • Ban Bí thư
   Thường trực: Võ Văn Thưởng
  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương
   Chủ nhiệm: Trần Cẩm Tú
  • Đảng bộ trực thuộc
   • Quân ủy Trung ương
   • Đảng ủy Công an Trung ương
   • Đảng bộ khối các cơ quan TW
   • Đảng bộ khối doanh nghiệp TW
  • Cơ quan tham mưu & đơn vị trực thuộc
   • Văn phòng Trung ương Đảng
    Chánh Văn phòng: Lê Minh Hưng
   • Ban Tổ chức Trung ương
    Trưởng ban: Trương Thị Mai
   • Ban Tuyên giáo Trung ương
   • Ban Dân vận Trung ương
   • Ban Đối ngoại Trung ương
   • Ban Nội chính Trung ương
   • Ban Kinh tế Trung ương
   • Hội đồng Lý luận Trung ương
   • Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
   • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
   • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
   • Báo Nhân dân
   • Tạp chí Cộng sản

 • Đảng bộ cấp tỉnh
  • Tỉnh ủy – Bí thư Tỉnh ủy
  • Thành ủy – Bí thư Thành ủy
 • Đảng bộ cấp huyện
  • Thành ủy-Bí thư Thành ủy
  • Thị ủy – Bí thư Thị ủy
  • Quận ủy – Bí thư Quận ủy
  • Huyện ủy – Bí thư Huyện ủy
 • Đảng bộ cấp xã
  • Đảng ủy xã, phường, thị trấn – Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn

Quốc hội

 • Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
 • Luật tổ chức Quốc hội

 • Quốc hội (khóa XV)
  • Ủy ban Thường vụ
   • Chủ tịch Quốc hội: Vương Đình Huệ
   • Phó Chủ tịch thường trực: Trần Thanh Mẫn
   • Tổng thư ký: Bùi Văn Cường
   • Ban Công tác đại biểu
   • Ban Dân nguyện
   • Viện Nghiên cứu lập pháp
   • Ủy viên: 13 ủy viên
  • Hội đồng Dân tộc
  • Ủy ban Pháp luật
  • Ủy ban Tư pháp
  • Ủy ban Kinh tế
  • Ủy ban Tài chính – Ngân sách
  • Ủy ban Quốc phòng và An ninh
  • Ủy ban Văn hóa – Giáo dục
  • Ủy ban Xã hội
  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Ủy ban Đối ngoại
  • Văn phòng Quốc hội

 • Hội đồng nhân dân

Nhà nước – Chính phủ

 • Nhà nước
  • Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc
  • Phó Chủ tịch nước: Võ Thị Ánh Xuân

 • Chính phủ
  • Thủ tướng: Phạm Minh Chính
  • Phó Thủ tướng:
   Phạm Bình Minh (Thường trực)
   Vũ Đức Đam
   Lê Minh Khái
   Lê Văn Thành
  • Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
   • Bộ trưởng, Thứ trưởng
   • Cơ cấu, tổ chức của Bộ

 • Ủy ban nhân dân

Tòa án – Viện kiểm sát

 • Tòa án nhân dân tối cao
  • Chánh án: Nguyễn Hòa Bình
  • Hội đồng Thẩm phán
  • Tòa án nhân dân cấp cao
   • Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
   • Tòa Hình sự
   • Tòa Dân sự
   • Tòa Hành chính
   • Tòa Kinh tế
   • Tòa Lao động
   • Tòa Gia đình và người chưa thành niên
   • Tòa Chuyên trách
 • Tòa án nhân dân
 • Hệ thống tòa án

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Viện trưởng: Lê Minh Trí
 • Viện kiểm sát nhân dân

Mặt trận Tổ quốc

 • Đại hội Đại biểu Toàn quốc

 • Ủy ban Trung ương
  • Chủ tịch: Trần Thanh Mẫn
  • Tổng Thư ký: Hầu A Lềnh
  • Phó Chủ tịch: Hầu A Lềnh (Thường trực)
  • Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương
  • Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương
 • Thành viên độc lập
  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
   • Ban Chấp hành Trung ương
    Bí thư thứ nhất: Nguyễn Anh Tuấn
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
   • Ban Chấp hành Trung ương
  • Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  • Hội Nông dân Việt Nam

Kinh tế

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Kinh tế Trung ương

 • Quốc hội
  • Ủy ban Kinh tế
  • Ủy ban Tài chính-Ngân sách

 • Kiểm toán Nhà nước
  Tổng Kiểm toán: Trần Sỹ Thanh

 • Chính phủ
  • Bộ Tài chính
  • Bộ Công Thương
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ngân hàng Nhà nước

 • Tòa án
  • Tòa Kinh tế
  • Tòa Lao động

 • Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
 • Ban Chỉ đạo điều hành giá

 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • Việt Nam đồng
 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Kinh tế hỗn hợp
 • Kế hoạch 5 năm
 • Cổ phần hóa
 • Vùng kinh tế phát triển
 • Văn hóa
 • Xã hội
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Dân vận Trung ương

 • Quốc hội
  • Hội đồng Dân tộc
  • Ủy ban Về các vấn đề xã hội
  • Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

 • Chính phủ
  • Ủy ban Dân tộc
  • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
  • Bộ Y tế
  • Bộ Xây dựng
  • Bộ Giao thông Vận tải
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
  • Bộ Lao động Thương binh Xã hội
  • Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

 • Tòa án
  • Tòa Hình sự
  • Tòa Dân sự

Ngoại giao

 • Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ
 • Đối tác chiến lược, đối tác toàn diện
 • Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
 • Chủ động, tích cực hội nhập Quốc tế
 • Xây dựng lòng tin chiến lược

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Đối ngoại Trung ương
  • Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

 • Quốc hội
  • Ủy ban Đối ngoại

 • Chính phủ
  • Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
  • Bộ Ngoại giao
  • Bộ Công Thương

Tư pháp

 • Tòa án nhân dân tối cao

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương
   Chủ nhiệm: Trần Cẩm Tú
  • Ban Nội chính Trung ương

 • Quốc hội
  • Ủy ban Tư pháp

 • Chủ tịch nước
  • Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương
 • Chính phủ
  • Bộ Tư pháp

Bầu cử

 • Hội đồng bầu cử Quốc gia

 • Đơn vị bầu cử
 • Ủy ban bầu cử
 • Ban bầu cử
 • Tổ bầu cử

 • Tổng tuyển cử: 1946, 1976
 • Quốc hội: 1960, 1964, 1971, 1975, 1981, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2011, 2016

 • Bầu cử Hội đồng Nhân dân

Khoa học – Công nghệ

 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Quốc hội
  • Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

 • Chính phủ
  • Đài Tiếng nói Việt Nam
  • Đài Truyền hình Việt Nam
  • Thông tấn xã Việt Nam
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
  • Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Quốc phòng – An ninh

 • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Quân ủy Trung ương
   Bí thư: Nguyễn Phú Trọng
   Phó Bí thư: Phan Văn Giang
  • Đảng ủy Công an Trung ương
   Bí thư: Tô Lâm
   Phó Bí thư: Lê Quý Vương

 • Chủ tịch nước
  • Hội đồng quốc phòng và an ninh
   Chủ tịch: Nguyễn Phú Trọng
   Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Phúc

 • Quốc hội
  • Ủy ban Quốc phòng và An ninh

 • Chính phủ
  • Bộ Quốc phòng
   • Bộ Tổng Tham mưu
   • Tổng cục Chính trị
   • Tổng cục Kỹ thuật
   • Tổng Cục Tình báo
   • Tổng cục Hậu cần
   • Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
  • Bộ Công An

 • Tòa án
  • Tòa án Quân sự Trung ương
 • Viện Kiểm sát
  • Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương

 • Xây dựng nền Quốc phòng
 • Xây dựng Tiềm lực Quốc phòng
 • Xây dựng Lực lượng Quốc phòng
 • Xây dựng Thế trận Quốc phòng
 • Cơ chế Lãnh đạo Quản lý Quốc phòng

Đơn vị hành chính

[external_link offset=1]

 • Cấp Tỉnh
  • Thành phố trực thuộc Trung ương
  • Tỉnh
 • Cấp Huyện
  • Thành phố thuộc TPTTTW
  • Thành phố thuộc tỉnh
  • Thị xã
  • Quận
  • Huyện
 • Cấp Xã
  • Thị trấn
  • Phường
 • Cấp Thôn (tự quản)
  • Thôn (hay làng, ấp)
   • Xóm
  • Bản (hay mường, buôn, sóc)
  • Tổ dân phố – Khu tập thể (theo hộ khẩu)

Xem thêm

 • Tranh chấp chủ quyền Biển Đông
 • Ngoại giao Việt Nam
  • Đại sứ quán Việt Nam
   • Tổng lãnh sự quán Việt Nam
 • Nhân quyền tại Việt Nam
 • Dân chủ tại Việt Nam
 • Tham nhũng tại Việt Nam
 • Quốc gia khác
 • Bản đồ
 • x
 • t
 • s

Đảng Cộng sản thành lập năm 1930[7] sau là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, theo chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin.

Theo Điều lệ Đảng năm 1935:

Đảng Cộng sản Đông Dương, đội tiền phong duy nhất của vô sản giai cấp, tranh đấu để thu phục đa số quần chúng vô sản, lãnh đạo nông dân lao động và tất thảy quần chúng lao động khác, chỉ huy họ làm cách mạng phản đế và điền địa (mưu cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập, dân cày được ruộng đất, các dân tộc thiểu số được giải phóng), lập chính quyền Xô viết công nông binh, đặng dự bị điều kiện tranh đấu thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ nghĩa là thời kỳ đầu của cộng sản chủ nghĩa theo chương trình của Quốc tế Cộng sản.

Điều lệ Đảng năm 1951 xác định:

Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam.

Đến Đại hội Đảng lần thứ 3 (1960) thì điều lệ đảng xóa bỏ chữ “Engels, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông”,[9] và từ Đại hội Đảng lần thứ 7 (1991) thêm vào chữ “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.[10]

Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Chính cương của Đảng năm 1951 xác định:

Đảng Lao động nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xoá bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, làm cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất, dân chủ tự do, phú cường và tiến lên chủ nghĩa xã hội.[8]

Tại Đại hội III năm 1960, nghị quyết xác định:

Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiền phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân. Đảng gồm những người giác ngộ tiên tiến, gương mẫu, dũng cảm và hy sinh nhất trong giai cấp công nhân, trong nông dân lao động, trí thức cách mạng và các tầng lớp nhân dân lao động khác, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng mà phấn đấu. Đảng đại biểu quyền lợi của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu quyền lợi của nhân dân lao động và quyền lợi của dân tộc. Mục đích của Đảng là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.[9]
Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng Lao động Việt Nam đi đường lối quần chúng trong mọi hoạt động của mình. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có kỷ luật rất nghiêm minh. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cǎn bản của Đảng.[9]

Cương lĩnh của đảng năm 1991 xác định:

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Nghị quyết của đảng năm 1991 cũng nêu rõ:

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 ghi: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới“.[11]

Cương lĩnh sử dụng từ “nhân dân” chứ không nói “nhân dân lao động”, không nói “quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”, mà chỉ nói “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”.

Đảng Cộng sản Việt Nam được biết đến với việc đưa ra và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế đường lối của Đảng hiện nay gây ra rất nhiều tranh luận từ phía bên ngoài, là “hữu khuynh” hay “theo đúng” tôn chỉ của chủ nghĩa Marx – Lenin. Các chính sách được cho là theo đường lối Kinh tế mới (NEP) của Lenin[12], nhưng cũng có ý kiến cho là những cải cách vượt xa cả NEP, và được cho là gần gũi với lý luận Đặng Tiểu Bình và đường lối của Trung Quốc hiện nay. Trong khi đó tư tưởng Hồ Chí Minh được nhiều nhà nghiên cứu hiểu khác nhau và vận dụng khác nhau. Chính sách “Đổi Mới” được đưa ra năm 1986 được một số người nhận định là “quay lại cái cũ” (như xóa bỏ hợp tác xã kiểu cũ, cho tư nhân kinh doanh rộng rãi, tư bản nước ngoài đầu tư, ra luật đầu tư, thiết lập thị trường chứng khoán, cho in lại nhiều sách vở về dân chủ – tự do, các trường phái triết học phi Marxist, các kinh điển Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, trùng tu nhiều đền chùa, cho in lại văn học lãng mạn…)

Lịch sử

Thành lập

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ thị của Đông Phương Bộ (là một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế) yêu cầu Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930[13] đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương (Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng; thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp có mặt). Hội nghị hợp nhất này diễn ra tại căn nhà của một công nhân ở bán đảo Cửu Long (Kowloon) từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết năm Canh Ngọ. Tham dự Hội nghị có 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), hai đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm) và 3 đại biểu ở nước ngoài (có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đại biểu của Quốc tế Cộng sản). Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh tại Đại hội II ghi ngày thành lập Đảng là 6 tháng 1 nhưng Nghị quyết tại Đại hội III năm 1960 đổi là ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hồng Kông từ ngày 14 đến 31 tháng 10 năm 1930, tên của đảng được đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương theo yêu cầu của Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) và Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên.[14]

Hoạt động chống Pháp

Lá cờ Xô Viết Nghệ Tĩnh – một phong trào đấu tranh chống đế quốc Pháp tại Việt Nam từ năm 1930 đến 1931

Vừa ra đời, Đảng đã lãnh đạo phong trào nổi dậy 1930–1931, nổi bật là Xô Viết Nghệ – Tĩnh, mục đích thành lập chính quyền Xô viết. Phong trào này thất bại và Đảng Cộng sản Đông Dương tổn thất nặng nề vì khủng bố trắng của Pháp. Trước tình hình đó, đầu tháng 4/1931, Xứ ủy Trung Kỳ ra Chỉ thị thanh Đảng có nội dung “Đuổi sạch sành sanh ra ngoài hết thảy những bọn trí phú địa hào. Nếu đồng chí nào muốn làm cách mạng, tự nguyện đứng về phía giai cấp vô sản mà phấn đấu cũng không cho đứng trong Đảng.“. Chỉ thị này khiến một số đảng viên thuộc đối tượng thanh Đảng ra đầu thú với chính quyền, hoặc chuẩn bị ra đầu thú. Xứ uỷ Trung Kỳ phải ra lệnh thu hồi chỉ thị.[15]

Một thời gian trong thập niên 1930, tại miền Nam, Đảng Cộng sản và những người Trotskist hợp tác với nhau trên tờ báo La Lutte, mà Hồ Chí Minh sau cho là “một số đồng chí hợp tác vô nguyên tắc”[16].

Năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I được bí mật tổ chức tại Ma Cao do Hà Huy Tập chủ trì nhằm củng cố lại tổ chức đảng, thông qua các điều lệ, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá I gồm 13 ủy viên.

Đồng thời, một đại hội của Cộng sản Quốc tế thứ ba tại Moskva đã thông qua chính sách dùng mặt trận dân tộc chống phát xít và chỉ đạo những phong trào cộng sản trên thế giới hợp tác với những lực lượng chống phát xít bất kể đường lối của những lực lượng này có theo chủ nghĩa xã hội hay không để bảo vệ hòa bình chứ chưa đặt nhiệm vụ trước mắt là lật đổ chủ nghĩa tư bản. Việc này đòi hỏi Đảng Cộng sản Đông Dương phải xem các chính đảng có cùng lập trường chống phát xít tại Đông Dương là đồng minh. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1936 do Lê Hồng Phong chủ trì tổ chức tại Thượng Hải, Đảng đã tạm bỏ khẩu hiệu “đánh đổ đế quốc Pháp” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” mà lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, chống phát xít, đòi tự do, dân sinh dân chủ. Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ do chính quyền cánh tả Pháp ban hành, đảng hoạt động công khai, đấu tranh nghị trường, tham gia các cuộc bầu cử, sử dụng các quyền chính trị đấu tranh cho lợi ích công nông bình dân. Tháng 3 năm 1938, Hội nghị Trung ương do Hà Huy Tập chủ trì họp ở Hóc Môn, Sài Gòn đã đổi tên Mặt trận là Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương cho phù hợp tình hình.

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương lại đàn áp mạnh tay, Đảng đã chuyển hướng, coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Tháng 3 năm 1939, Đảng ra bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Đông Dương đối với thời cuộc. Tháng 11 năm 1939 Hội nghị Trung ương đảng họp tại Hóc Môn, Sài Gòn do Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương và Hội nghị Trung ương ngày 19 tháng 5 năm 1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì họp tại Cao Bằng lập ra Mặt trận Việt Minh. Thông qua mặt trận này, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền tại Việt Nam, được biết đến với tên gọi Cách mạng tháng Tám.

Tự giải tán

Ngày 11 tháng 11 năm 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán,[17] chuyển vào hoạt động bí mật, chỉ để một bộ phận hoạt động công khai dưới danh nghĩa Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Marx ở Đông Dương, mọi hoạt động công khai của đảng từ đây đều thông qua Mặt trận Việt Minh. Trên thực tế, Đảng vẫn hoạt động bí mật và giữ vai trò lãnh đạo chính quyền, chỉ đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc[18]. Khi đó Việt Minh được xem như là một tổ chức chính trị tham gia bầu cử Quốc hội khóa I và chính quyền. Sau đó Việt Minh tham gia Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, cùng với Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam…

Sau này, Đại hội Đảng lần thứ III (tháng 9 năm 1960) quyết định lấy ngày 3 tháng 2 hằng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Đảng lãnh đạo tại miền Bắc

Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bị Việt Nam Quốc dân Đảng và một số sử gia phương Tây cáo buộc, sau khi Chính phủ Cách mạng Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, đã dựng lên Vụ án phố Ôn Như Hầu nhằm triệt hạ các đảng phái đối thủ chính trị của mình trong chính quyền liên hiệp.[19][20]

Đảng được “lập lại”, công khai (tại Việt Nam) với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở Tuyên Quang. Đại hội này được diễn ra trong lúc diễn ra Chiến tranh Đông Dương lần thứ I. Đại hội này cũng tách bộ phận của Lào và Campuchia (vốn cùng thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương) thành các đảng riêng.

Sau đại hội II, Đảng Cộng sản thực thi chiến dịch cải cách ruộng đất. Trong cuộc cải cách, 810.000 hécta ruộng đất ở đồng bằng và trung du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, chiếm khoảng 72,8% số hộ nông dân ở miền Bắc. Tuy nhiên, cuộc cải cách đã đấu tố oan nhiều người, dẫn đến nhiều cái chết oan (số liệu cụ thể chưa được xác định). Đến tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (họp từ 25/8 đến 24/9/1956) nhận định các nguyên nhân đưa đến sai lầm, và đề nghị thi hành biện pháp kỷ luật đối với Ban lãnh đạo chương trình Cải cách Ruộng đất như sau: Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư Đảng, hai ông Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương ra khỏi Bộ Chính trị, và Hồ Viết Thắng bị loại ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1960 chính thức hóa công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc, tức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó và đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tại miền Nam.Tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Hoạt động bí mật tại miền Nam

Tại miền Nam, đảng bộ Miền Nam năm 1962 công khai lấy tên Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam, là thành viên và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam [21], tuyên truyền chủ nghĩa Marx – Lenin (thành phần Mặt trận còn có Đảng Dân chủ, và Đảng Xã hội cấp tiến và các tổ chức do người cộng sản lãnh đạo).

Đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam

Tem bưu chính Liên Xô kỉ niệm 60 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được tổ chức vào năm 1976 sau khi chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, tên Đảng được đổi lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 4 Hiến pháp năm 1980 quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Marx – Lenin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội.[22] Đảng cộng sản Việt Nam quyết định nhân sự mọi chức vụ cấp cao trong bộ máy chính quyền, trong quân đội cũng như trong các cơ quan truyền thông, các tổ chức quần chúng, các cơ quan học thuật như Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhân sự các chức vụ: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Quân ủy Trung ương, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam…[23]

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 diễn ra trong bối cảnh sai lầm của đợt tổng cải cách giá – lương – tiền cuối năm 1985 làm cho kinh tế Việt Nam càng trở nên khó khăn. Đại hội khởi xướng chính sách Đổi Mới, cải tổ bộ máy nhà nước, và chuyển đổi sang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa[24], trong khi vẫn duy trì vị trí lãnh đạo chính trị của Đảng Cộng sản.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X năm 2006 tiếp tục chính sách đổi mới, đồng thời cho phép Đảng viên làm kinh tế tư nhân.[25]

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011 thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng [26]

Năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quy định khai trừ đảng viên cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc[27].

Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tham nhũng và sự hình thành các nhóm lợi ích khiến Đảng gặp “nguy cơ về sự phân liệt về chính trị trong Đảng, là nói đến nguy cơ phân liệt đẳng cấp về tổ chức, về cán bộ cảnh báo nguy cơ mất sự thống nhất về chính trị và tư tưởng ở ngay trong chính nội bộ Đảng… nguy cơ Đảng bị phân rã, chia cắt, cát cứ là hết sức nguy hiểm. Trong Đảng mà nảy nòi nhiều “sứ quân” thì nguy cơ khó còn là Đảng Cộng sản nữa; và khi đó, vai trò lãnh đạo, trọng trách lịch sử của Đảng sẽ bị tổn thương và đe dọa nghiêm trọng[28].

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng phải “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.[29] Theo ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay đã có ý kiến đề nghị bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, chủ nghĩa xã hội vì “đã lạc hậu lắm rồi” tuy nhiên “không còn thừa nhận chủ nghĩa Marx – Lenin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn[30]. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIII, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhận định “nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất[31]. Ông Phạm Minh Chính cho rằng tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được cải thiện, song “đây là vấn đề nhức nhối, còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên quyết với nó hơn nữa”[32].

Tổ chức

Đại hội Đại biểu toàn quốc

Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng theo Chủ nghĩa Marx-Lenin với nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại hội Đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, là cơ quan duy nhất có quyền ban hành hoặc sửa đổi Điều lệ Đảng và cương lĩnh chính trị, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã qua và thông qua nghị quyết về phương hướng hành động nhiệm kỳ tới, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất việc chấp hành nghị quyết của đại hội.[33]

Đại hội Đảng được tổ chức thường kỳ 5 năm một lần để xác định đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Đại hội bất thường khi cần.[33]

Đại hội Đại biểu toàn quốc Thời gian Địa điểm Số đại biểu Số đảng viên Nội dung
Lần thứ I 27 – 31/3/1935 Áo Môn 13 600
 • Điểm nhấn: Củng cố lại tổ chức Đảng. Thực hiện phong trào Cộng sản ở ba xứ Đông Dương
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Tháng 7/1936, Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 3/1938, Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 11/1940, Trường Chinh được bầu làm Quyền Tổng Bí thư (được bầu chính thức từ 5/1941)
Lần thứ II 11 – 19/2/1951 Tuyên Quang 158 (53 dự khuyết) 766.349
 • Điểm nhấn: Đại hội của kháng chiến và kiến quốc. Đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Trường Chinh. Đến 10/1956, Trường Chinh từ chức do sai lầm của Cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh được bầu kiêm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư
Lần thứ III 05 – 12/9/1960 Hà Nội 525 (51 dự khuyết) 500.000
 • Điểm nhấn: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh (đến khi mất vào tháng 9/1969); Bí thư thứ nhất Lê Duẩn
Lần thứ IV 14 – 20/12/1976 Hà Nội 1008 1.550.000
 • Điểm nhấn: Đại hội đầu tiên sau thống nhất, lấy lại tên là Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lần thứ V 27 – 31/3/1982 Hà Nội 1033 1.727.000
 • Điểm nhấn: Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc trước tình trạng chiến tranh cục bộ.
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tháng 7/1986, Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư thay thế Lê Duẩn vừa qua đời
Lần thứ VI 15 – 18/12/1986 Hà Nội 1129 ~updating
 • Điểm nhấn: Khởi xướng chính sách Đổi Mới
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Lần thứ VII 24 – 27/6/1991 Hà Nội 1176 2.155.022
 • Điểm nhấn: Ban hành Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục phát huy kinh tế và đẩy mạnh mở cửa quan hệ ngoại giao về mọi mặt trong chính trị – xã hội.
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Đỗ Mười
Lần thứ VIII 28 – 01/7/1996 Hà Nội 1198 2.130.000
 • Điểm nhấn: Tổng kết các hoạt động Cộng sản vào thế kỷ XX, xây dựng chủ trương của Đảng vào thế kỷ XXI.
 • Chủ đề Đại hội: “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tháng 12/1997, Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư thay thế Đỗ Mười được suy tôn làm Cố vấn
Lần thứ IX 19 – 22/4/2001 Hà Nội 1168 2.479.719
 • Điểm nhấn: Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm, bắt đầu giai đoạn đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010.
 • Chủ đề Đại hội: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Lần thứ X 18 – 25/4/2006 Hà Nội 1176 ~updating
 • Điểm nhấn: Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm lần 2, đưa đất nước ra khỏi kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 xây dựng đất nước thành nước công nghiệp hóa.
 • Chủ đề Đại hội:Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Lần thứ XI 12 – 19/1/2011 Hà Nội 1377 ~updating
 • Điểm nhấn: Bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991, xác định mục tiêu phát triển phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại
 • Chủ đề Đại hội:Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”
 • Phương châm chỉ đạo: “Đổi mới – Trí tuệ – Dân chủ – Đoàn kết”
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lần thứ XII 20 – 28/1/2016 Hà Nội 1510 ~updating
 • Điểm nhấn: Điều chỉnh mục tiêu phát triển thành phấn đấu sớm đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp hiện đại
 • Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”
 • Phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lần thứ XIII 25/1-1/2/2021 Hà Nội 1590 ~updating
 • Điểm nhấn: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến 2025, 2030 và 2045
 • Chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”
 • Phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”
 • Chức danh lãnh đạo cao nhất được bầu: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương

Giữa 2 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương gồm:

 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, các nghị quyết của đại hội đại biểu toàn quốc; quyết định những chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng và công tác xây dựng đảng; chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ tiếp theo, đại hội đại biểu toàn quốc bất thường (nếu có).
 • Bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quyết định số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 • Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc thường lệ 5 năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm. Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thấy cần hoặc khi có hơn một nửa số cấp Ủy trực thuộc yêu cầu thì Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường.

Các cơ quan trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương bao gồm:

[external_link offset=2]

 • Văn phòng Trung ương
 • Ban Tổ chức Trung ương
 • Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Ban Dân vận Trung ương
 • Ban Đối ngoại Trung ương
 • Ban Nội chính Trung ương
 • Ban Kinh tế Trung ương
 • Hội đồng Lý luận Trung ương
 • Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

Các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương bao gồm:

 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
 • Báo Nhân dân
 • Tạp chí Cộng sản
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Các Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương bao gồm

 • Quân ủy Trung ương
 • Đảng ủy Công an Trung ương
 • Đảng bộ các tỉnh, thành phố
 • Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Ban Chấp hành Đảng bộ tại các công ty và tập đoàn nhà nước
 • Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương: Ban Chấp hành Đảng bộ tại các cơ quan của Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Mặt trận Tổ quốc

Bộ Chính trị

Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.

Các thành viên trong Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra. Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức và có thể có các ủy viên dự khuyết. Đây là những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Về lý thuyết Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng Đại hội hay bị chi phối bởi Ban Chấp hành Trung ương và đến lượt Ban Chấp hành Trung ương hay bị chi phối bởi Bộ Chính trị.

Các bạn chỉ đạo trung ương trực thuộc Bộ Chính trị bao gồm:

 • Ban Chỉ đạo Tây Bắc (đã dừng hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2017)
 • Ban Chỉ đạo Tây Nam (đã dừng hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2017)
 • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (đã dừng hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2017)
 • Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
 • Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng

Ban Bí thư

Ban Bí thư là một cơ quan giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định một số vấn đề theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương.

Thành phần Ban Bí thư gồm có Tổng Bí thư, một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyên xem xét phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức các đảng viên là cán bộ cao cấp, các vụ việc tiêu cực liên quan đến các đảng viên cao cấp.

Điều 32 Điều lệ Đảng quy định nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra các cấp như sau:

 1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
 2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
 3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
 4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.
 5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.
 6. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

Ủy ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo

Áp phích tuyên truyền của Đảng ở Huế

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc tế Cộng sản và người tổ chức Hội nghị thống nhất đã chỉ định người đứng đầu điều hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu tiên với cương vị Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam là Trịnh Đình Cửu[34]. Ông giữ chức vụ này cho đến tháng 10 năm 1930 khi Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Trần Phú làm Tổng Bí thư[35].

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 12 đến 27 tháng 10 năm 1930[36], Trần Phú được bầu vào vị trí đứng đầu Ban Chấp hành trung ương với danh xưng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông được coi là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Sau khi Tổng Bí thư Trần Phú bị bắt và mất trong nhà thương Chợ Quán ngày 6 tháng 9 năm 1931, chức vụ Tổng Bí thư bị khuyết do Trung ương Đảng bị truy bắt dữ dội, gần như tê liệt. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, tháng 3 năm 1934, tại Ma Cao, Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, do Lê Hồng Phong làm Bí thư. Do tình hình Ban Chấp hành Trung ương trong nước gần như bị tê liệt, nên Ban Chỉ huy hải ngoại kiêm Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Chức vụ Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương bấy giờ giữ vai trò như Tổng Bí thư. Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I (27-31/3/1935), Hà Huy Tập được bầu làm Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại thay thế Lê Hồng Phong đã được Đại hội Đảng bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mãi đến Tháng 7 năm 1936, Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Hà Huy Tập về nước và giữ chức Tổng Bí thư, trở lại thành chức vụ lãnh đạo cao nhất.

Cương vị lãnh đạo cao nhất của Tổng Bí thư được duy trì cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Tại đại hội này, xác lập chức vụ danh dự là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, gọi tắt là Chủ tịch Đảng, được xem là cao hơn cương vị Tổng Bí thư. Tuy đây chỉ là chức vụ danh dự, nhưng do uy tín lớn của Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh, nên hầu như đây là chức vụ thực quyền, nhất là sau Hội nghị Trung ương về vấn đề sửa sai cải cách ruộng đất tháng 10 năm 1956, Tổng Bí thư Trường Chinh từ chức, Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh được coi như kiêm giữ luôn chức vụ Tổng Bí thư.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tháng 9 năm 1960, tuy không bầu ra chức vụ Tổng bí thư, nhưng chức vụ Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam được thành lập, do Lê Duẩn nắm giữ. Chức vụ này mô phỏng theo Liên Xô, nhưng vẫn duy trì chức vụ Chủ tịch Đảng theo kiểu Trung Quốc. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969 thì chức vụ Chủ tịch Đảng cũng bị bãi bỏ.

Chức vụ Bí thư thứ nhất trở thành chức vụ đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương cho đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV tháng 12 năm 1976. Tại đại hội này, chức vụ Bí thư thứ nhất được bãi bỏ và chức vụ đứng đầu Ban Chấp hành trung ương trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn do Lê Duẩn nắm giữ. Từ đó, chức vụ này ổn định vai trò và danh xưng cho đến tận ngày nay.

Tổng Bí thư đương nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng.

Đảng viên

Tính đến năm 2014, toàn Đảng Cộng sản Việt Nam có updating đảng viên, sinh hoạt ở 262.894 chi bộ thuộc 56.548 tổ chức cơ sở đảng, thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trong đó, số đảng viên sinh hoạt ở xã là updating,1%); sinh hoạt ở phường, thị trấn là updating,1%); sinh hoạt tại các doanh nghiệp nhà nước là updating,9%); tại các doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước là updating,53%); tại các doanh nghiệp tư nhân là updating,02%); tại các tổ chức đảng có vốn đầu tư nước ngoài là updating,21%), tại các đơn vị sự nghiệp là updating,45%), tại các cơ quan hành chính là updating,38%), trong quân đội, công an là updating,3%), trong các tổ chức đảng ngoài nước là updating,23%).[37] Số lượng Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tính đến năm 2019 là khoảng hơn 5,2 triệu đảng viên.[38] Hiện nay, việc phát triển đảng viên đang gặp nhiều khó khăn vì nhiều bạn trẻ ngại vào Đảng khiến tình trạng già hóa hiện rõ trong đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.[39]

Báo Dân trí cho rằng một thời gian dài, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xảy ra nghiêm trọng làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, suy giảm niềm tin trong nhân dân dẫn đến tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên như hiện nay. Chính vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam phải tự đổi mới, tạo sức hút mới, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.[40]

Xem thêm

 • Đảng Cộng sản
 • Chủ nghĩa cộng sản
 • Danh sách tổ chức chính trị Liên bang Đông Dương
 • Hệ thống đơn đảng
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đảng Cộng sản Cuba
 • Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tham khảo

 1. ^ “Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có 5,2 triệu đảng viên”.
 2. ^ “Cách mạng Tháng Mười tạo ra một nền tảng quan hệ quốc tế kiểu mới”. VOV – ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM. 3 Tháng mười một 2017. Truy cập 27 Tháng mười hai 2018.
 3. ^ “Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng thông qua) | Tư liệu văn kiện Đảng”. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. ^ Thời cơ vàng của Đảng ta Nguyễn Trung, 09:06, Thứ Hai, 09/01/2006 (GMT+7).
 5. ^ “Đảng ta thật là vĩ đại” Hương Trà, 9:05 PM, 01/02/2008.
 6. ^ Để Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Tạp chí Xây dựng Đảng, 30/10/2011
 7. ^ “Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam”. dangcongsan.vn. Truy cập 27 Tháng mười hai 2018.
 8. ^ a b Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 21/2/2011, truy cập ngày 20/8/2015
 9. ^ a b c Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng thông qua)[liên kết hỏng ], Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 21/2/2011, truy cập ngày 20/8/2015
 10. ^ Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng thông qua)[liên kết hỏng ], Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 22/2/2011, truy cập ngày 20/8/2015
 11. ^ “Tạp chí Xây dựng Đảng – CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011)”. www.xaydungdang.org.vn. Truy cập 27 Tháng mười hai 2018.
 12. ^ “Tạp chí Cộng sản – Chính sách kinh tế mới của V.I. Lê-nin và sự vận dụng vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam”. www.tapchicongsan.org.vn. Truy cập 27 Tháng mười hai 2018.
 13. ^ Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 2006, trang 55
 14. ^ Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 2006, trang 62
 15. ^ Quá trình thành lập Xứ uỷ Trung Kỳ và các Tỉnh đảng bộ Nghệ Tĩnh Lưu trữ updating tại Wayback Machine, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Nghệ An
 16. ^ Báo cáo chính trị tại Đại hội II, tháng năm 1951
 17. ^ Thông cáo Đảng Cộng sản Đông Dương tự ý giải tán, ngày updating, Văn kiện Đảng toàn tập – Tập updating)
 18. ^ CÙNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (updating) Lưu trữ updating tại Wayback Machine, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 19. ^ Cecil B. Currey, Victory at Any Cost: The Genius of Viet Nam’s Gen. Nhà xuất bản thế giới. trang 196-197
 20. ^ Viet Nam Quoc Dan Dang: A Contemporary History of a National Struggle: updating, Hoàng Văn Đào, trang 309, RoseDog Books
 21. ^ Pierre Brocheux et Daniel Héméry, Une colonisation ambigue (Paris: Découverte, 1995)
 22. ^ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam NĂM 1980, QUỐC HỘI Việt Nam
 23. ^ Bộ Chính trị quyết định việc thăng quân hàm Đại tướng, Vietnamnet, 31/12/2017
 24. ^ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam Tô Xuân Dân, Hoàng Xuân Nghĩa, 14:29′ 22/1/2007
 25. ^ Đảng viên cần phải được làm kinh tế tư nhân – VnExpress Việt Anh, 19/4/2006, 08:53 GMT+7
 26. ^ Kết nạp Đảng cho chủ doanh nghiệp tư nhân là một chủ trương đúng 18/01/2011 10:44
 27. ^ Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Vietnamnet, 07/12/2017
 28. ^ Ông Nhị Lê: Trong Đảng nảy nòi nhiều ‘sứ quân’ thì nguy cơ khó còn là Đảng Cộng sản nữa, VTC News, 15/08/2017
 29. ^ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Tạp chí Tuyên giáo, 6/12/2019
 30. ^ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bao lâu, có mấy chặng đường cần tiếp tục làm rõ, Báo Tuổi trẻ, 10/06/2020
 31. ^ Đại tướng Tô Lâm: ‘Đất nước đứng trước 3 thách thức lớn’, VnExpress, 27/1/2021
 32. ^ Kiên quyết xử lý tình trạng suy thoái, Báo Thanh niên, 28/3/2021
 33. ^ a b “Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam”. cpv.org.vn. Truy cập 27 Tháng mười hai 2018.
 34. ^ Trịnh Đình Cửu – người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, 3/2/2020
 35. ^ Thân thế sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú, Báo Dân sinh, 27/04/2019
 36. ^ “Nguyễn Ái Quốc và Hội nghị Trung ương tháng 10-1930”. www.qdnd.vn. Truy cập 27 Tháng mười hai 2018.
 37. ^ Nguyễn Thị Mai Anh (19 tháng 8 năm 2016). “Nâng cao chất lượng đảng viên – Vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay”. Tạp chí Cộng sản. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2017.
 38. ^ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có 5,2 triệu đảng viên, Báo Pháp luật, 25/12/2019
 39. ^ “Vì sao nhiều bạn trẻ ngại vào Đảng?”. Dân trí. 9 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2020.
 40. ^ Phát triển đảng viên: Tre già, măng chưa lớn, Báo Dân trí, 10/10/2018

Thư mục

 • Abuza, Zachary (ngày 16 tháng 11 năm 2001). “The Lessons of Le Kha Phieu: Changing Rules in Vietnamese politics”. Vietnamese Professionals of America. Catholic University of America.
 • Ashwill, Mark; Thai, Ngoc Diep (2005). Vietnam Today: A Guide To A Nation At A Crossroads. Intercultural Press. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Brocheux, Pierre (2007). Ho Chi Minh: a Biography. Cambridge University Press. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Corfield, Justin (2008). The History of Vietnam. ABC-CLIO. ISBN updating.
 • East, Roger; Thomas, Richard (2003). Profiles of People in Power: The World’s Government Leaders. Routledge. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Elliott, David W.P. (2012). Changing Worlds: Vietnam’s Transition from Cold War to Globalization. Oxford University Press. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Gillespie, John Stanley (2006). Transplanting Commercial Law Reform: Developing a ‘Rule of Law’ in Vietnam. Ashgate Publishing. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Hyunh, Kim Khanh (1986). Vietnamese Communism, 1925–1945. Cornell University Press. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Jeffries, Ian (1993). Socialist Economies and the Transition of the Market: A Guide. Routledge. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Kolko, Gabriel (1994). Anatomy of a War: Vietnam, the United States, and the Modern Historical Experience. New Press. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • ——— (1997). Vietnam: Anatomy of a Peace. London and New York, NY: Routledge. ISBN updating.Quản lý CS1: tên số: danh sách tác giả (liên kết)
 • Largo; và đồng nghiệp (2002). Vietnam: Current Issues and Historical Background. Nova Publishers. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Leifer, Michael (1994). Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia. Taylor & Francis. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Porter, Gareth (1993). Vietnam: The Politics of Bureaucratic Socialism. Cornell University Press. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Quinn-Judge, Sophie (2002). Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919–1941. University of California Press. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Reis, Nadine (2012). Tracing and Making the State: Policy Practices and Domestic Water Supply in the Mekong Delta, Vietnam. LIT Verlag Münster. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Rowley, Chris (2008). The Changing Face of Management in South East Asia. Taylor & Francis. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Smith, R.B., “The Foundation of the Indochinese Communist Party, updating,” Modern Asian Studies, vol. 32, no. 4 (October 1998), pp. 769–805. In JSTOR
 • Stern, Lewis (1993). Renovating the Vietnamese Communist Party: Nguyen Van Linh and the Programme for Organizational Reform, 1987–91. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Stuart-Fox, Martin (1997). A History of Laos. Cambridge University Press. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)
 • Van, Canh Nguyen; Cooper, Earle (1983). Vietnam under Communism, 1975–1982. Hoover Press. ISBN updating.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)
 • Võ, Nhân Trí (1990). Vietnam’s Economic Policy since 1975. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN updating.
 • Zinn, Howard (1995). A People’s History of the United States: 1492-present. New York: Harper Perennial. ISBN updating.CS1 maint: ref duplicates default (liên kết)

Liên kết ngoài

 • Website chính thức của ĐCSVN
 • Báo Nhân dân: cơ quan trung ương của ĐCSVN
 • Chuyên trang lịch sử ĐCSVN trên VOV[liên kết hỏng ]
 • Tạp chí Cộng sản
 • x
 • t
 • s

Đảng Cộng sản Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng quan

Lịch sử
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nhà nước Việt Nam
 • Chính phủ Việt Nam
 • Quốc hội Việt Nam
 • Tòa án nhân dân Việt Nam
 • Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tư tưởng
 • Chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổ chức
 • Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nhà nước Việt Nam
 • Chính phủ Việt Nam
 • Quốc hội Việt Nam
Luật, Bộ luật
 • Luật Tổ chức Quốc hội
 • Luật Tổ chức Chính phủ
 • Luật Mặt trận Tổ quốc
 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
 • Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
 • Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 • Luật Cán bộ công chức
 • Luật Công an nhân dân
 • Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
 • Luật Công đoàn
 • Luật Cơ yếu
 • Luật Dân quân Tự vệ
 • Luật Doanh nghiệp Nhà nước
 • Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
Khác
 • Chức vụ
 • Tiền lương
 • Bầu cử tại Việt Nam
 • Nhà nước Việt Nam
 • Chính trị Việt Nam
 • Ngoại giao Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng quan
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Điều lệ Đảng
 • Cương lĩnh chính trị
 • Đại hội Đại biểu Toàn quốc
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • Bộ Chính trị
 • Ban Bí thư
 • Đảng bộ
 • Đảng ủy
 • Chi bộ
 • Chi ủy
 • Đảng viên
Lãnh đạo
 • Tổng Bí thư
 • Thường trực Ban Bí thư
 • Ủy viên Bộ Chính trị
 • Bí thư Trung ương Đảng
 • Trưởng ban Ban của Đảng
 • Phó Trưởng ban Ban của Đảng
 • Bí thư Đảng ủy
 • Phó Bí thư Đảng ủy
 • Bí thư Chi bộ
 • Phó Bí thư Chi bộ
Cơ quan

giúp việc
 • Văn phòng Trung ương Đảng
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
 • Ban Tổ chức Trung ương
 • Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Ban Nội chính Trung ương
 • Ban Kinh tế Trung ương
 • Ban Đối ngoại Trung ương
 • Ban Dân vận Trung ương
 • Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Hội đồng Lý luận Trung ương
 • Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật
 • Báo Nhân dân
 • Tạp chí Cộng sản
Ban chỉ đạo

Trung ương
Còn hoạt động
 • Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng
 • Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
 • Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đã dừng hoạt động
 • Ban Chỉ đạo Tây Bắc
 • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
 • Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (từ tháng 10/2017)
Đảng ủy

cơ quan
 • Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
 • Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương
 • Quân ủy Trung ương
 • Đảng ủy Công an Trung ương
 • Đảng ủy Ngoài nước
Đảng ủy

địa phương
 • Thành ủy
 • Tỉnh ủy
 • Huyện ủy
 • Xã ủy
 • Bí thư Thành ủy
 • Bí thư Tỉnh ủy
 • Bí thư Huyện ủy
 • Bí thư Xã ủy

Nhà nước và Chính phủ Việt Nam

Tổng quan
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Bộ
 • Tổng cục
 • Cục
 • Vụ
 • Ủy ban nhân dân
 • Luật Tổ chức Chính phủ
 • Luật Cán bộ công chức
 • Luật Công an nhân dân
 • Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
 • Luật Dân quân Tự vệ
 • Luật Doanh nghiệp Nhà nước
 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Lãnh đạo
 • Chủ tịch nước
 • Phó Chủ tịch nước
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Bộ trưởng
 • Thứ trưởng
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Tổng cục trưởng
 • Cục trưởng
Các Bộ

trực thuộc

và cơ quan

ngang Bộ
 • Bộ Công an
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Giao thông Vận tải
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Tư pháp
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Y tế
 • Ngân hàng Nhà nước
 • Thanh tra Chính phủ
 • Ủy ban Dân tộc
 • Văn phòng Chính phủ
Cơ quan thuộc

Chính phủ
 • Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
 • Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
UBND

địa phương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Chủ tịch UBND Huyện
 • Chủ tịch UBND Xã

  UBND Thành phố
 • UBND Tỉnh
 • UBND Huyện
 • UBND Xã
Ban Chỉ đạo

Trung ương
 • Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm
 • Ban Chỉ đạo 33
 • Ban Chỉ đạo 504
 • Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
 • Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở bất động sản
 • Ban Chỉ đạo cải cách công vụ công chức
 • Ban Chỉ đạo giảm nghèo
 • Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp
 • Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão

Quốc hội Việt Nam

Tổng quan
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Luật Tổ chức Quốc hội
 • Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
 • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 • Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Đại hội Đại biểu Toàn quốc
 • Hội đồng nhân dân
Lãnh đạo
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Phó Chủ tịch Quốc hội
 • Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
 • Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
 • Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cơ quan

giúp việc
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Hội đồng Dân tộc
 • Ủy ban Pháp luật
 • Ủy ban Tư pháp
 • Ủy ban Kinh tế
 • Ủy ban Tài chính – Ngân sách
 • Ủy ban Quốc phòng và An ninh
 • Ủy ban Xã hội
 • Ủy ban Đối ngoại
 • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
 • Ủy ban Văn hóa – Giáo dục
 • Văn phòng Quốc hội
 • Ban Công tác Đại biểu
 • Ban Dân nguyện
 • Kiểm toán Nhà nước
 • Viện Nghiên cứu lập pháp
HĐND

địa phương
 • HĐND Thành phố
 • HĐND Tỉnh
 • HĐND Huyện
 • HĐND Xã
 • Chủ tịch HĐND Thành phố
 • Chủ tịch HĐND Tỉnh
 • Chủ tịch HĐND Huyện
 • Chủ tịch HĐND Xã

Tòa án nhân dân Việt Nam

Tổng quan
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Lịch sử
 • Tổ chức
 • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
 • Hội đồng Thẩm phán
Lãnh đạo

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 • Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
 • Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Cơ quan

giúp việc
 • Văn phòng
 • Ban Thanh tra
 • Ban Thư ký
 • Vụ Tổ chức Cán bộ
 • Vụ Kế hoạch Tài chính
 • Vụ Thống kê Tổng hợp
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Báo Công Lý
 • Viện Khoa học xét xử
 • Trường Bồi dưỡng cán bộ tòa án
 • Tạp chí Tòa án nhân dân
 • Cơ quan thường trực phía Nam
 • Tòa án thuộc

  Trung ương
  • Tòa án nhân dân tối cao
  • Tòa án Quân sự Trung ương
  • Tòa Dân sự
  • Tòa Hình sự
  • Tòa Kinh tế
  • Tòa Lao động
  • Tòa Hành chính
  Tòa án địa phương
  • Tòa án nhân dân cấp cao
  • Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

  Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam

  Tổng quan
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Lịch sử
  • Tổ chức
  • Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
  Lãnh đạo
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
  Cơ quan

  giúp việc
  • Văn phòng
  • Thanh tra
  • Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin
  • Cục Điều tra
  • Vụ Kinh tế chức vụ
  • Vụ Hình sự trật tự xã hội
  • Vụ Tham nhũng
  • Vụ Ma túy
  • Vụ An ninh
  • Vụ Hình sự
  • Vụ Dân sự
  • Vụ Tạm giữ tạm giam
  • Vụ Khiếu tố
  • Vụ Tổ chức cán bộ
  • Vụ Thi hành án dân sự
  • Vụ Kế hoạch tài chính
  • Vụ Hành chính kinh tế lao động
  • Vụ Hợp tác quốc tế
  • Viện Khoa học kiểm sát
  • Tạp chí Kiểm sát
  • Báo Bảo vệ pháp luật
  • Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
  Các Viện kiểm sát
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Viện kiểm sát Quân sự Trung ương
  • Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
  • Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Tổng quan
  • Lịch sử
  • Tổ chức
  • Luật MTTQVN
  • Luật Công đoàn
  • Điều lệ MTTQVN
  • Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQVN
  • Ủy ban Trung ương MTTQVN
  Lãnh đạo
  • Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
  • Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN
  • Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các cấp
  • Chủ tịch Hội các cấp
  Cơ quan

  giúp việc
  • Ban Thường trực
  • Văn phòng
  • Ban Dân tộc
  • Ban Tuyên giáo
  • Ban Đối ngoại
  • Ban Tôn giáo
  • Ban Tổ chức cán bộ
  • Ban Phong trào
  • Ban Dân chủ
  • Ban Pháp luật
  • Tạp chí Mặt trận
  Hội đồng tư vấn
  • Văn hoá Xã hội
  • Đối ngoại và Kiều bào
  • Khoa học Giáo dục
  • Dân chủ Pháp luật
  • Kinh tế
  • Dân tộc
  • Tôn giáo
  UB MTTQ Việt Nam

  ở địa phương
  • UBMTTQVN cấp Thành phố
  • UBMTTQVN cấp Tỉnh
  • UBMTTQVN cấp Huyện
  • UBMTTQVN cấp Xã
  • Ban Công tác Mặt trận cấp Thôn

   Chủ tịch UBMTTQVN cấp Thành phố
  • Chủ tịch UBMTTQVN cấp Tỉnh
  • Chủ tịch UBMTTQVN cấp Huyện
  • Chủ tịch UBMTTQVN cấp Xã
  Tổ chức

  thành viên
  • Đảng Cộng sản Việt Nam
  • TLĐ Lao động
  • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giáo hội Phật giáo
  • UB Đoàn kết Công giáo
  • Hội Nông dân
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ
  • Hội Cựu chiến binh
  • Quân đội nhân dân
  • Liên hiệp các Hội KH&KT
  • Liên hiệp các Hội VHNT
  • Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị
  • Hội Liên hiệp Thanh niên
  • Liên minh Hợp tác xã
  • P. Thương mại-Công nghiệp
  • Hội Chữ thập đỏ
  • Hội Luật gia
  • Hội Nhà báo
  • Hội Làm vườn
  • Hội Người mù
  • Hội Sinh vật cảnh
  • Hội Đông Y
  • Tổng hội Y học
  • Hội Người cao tuổi
  • Hội Kế hoạch hoá gia đình
  • Hội Khuyến học
  • Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật
  • Hội Châm cứu
  • Tổng hội thánh tin lành Việt Nam
  • Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
  • Hội Khoa học Lịch sử
  • Hội nạn nhân chất độc da cam đioxin
  • Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý
  • Hội cựu Giáo chức
  • Hội xuất bản in phát hành sách
  • Hội nghề cá
  • Hiệp hội SXKD của người tàn tật
  • Hội y tế cộng đồng
  • Hội cựu Thanh niên xung phong
  • HH các trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập
  • Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức
  • Hiệp hội Làng nghề

  [external_footer]

  READ  Trẻ sơ sinh mấy tháng ăn dặm? – Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà

  Viết một bình luận