Glassfish Server là gì? Hướng đẫn download và cài đặt Glassfish Server.

Sau khi tải về bạn giải nén file ‘glassfish­-4.1.zip’ vào nơi cần thiết.

b. Chạy glassfish

Từ thư mục cài đặt glassfish ta gõ lệnh sau để chạy server ./bin/asadmin start­domainSau khi server chạy xong ta vào màn hình quản trị bằng link sau:
http://localhost:4848

login với user là admin / password để trống hoặc ‘changeit’.[external_link_head]

H2.2 – Màn hình login glassfish. 

Sau khi login thành công bạn sẽ vào trang quản trị của glassfish server.[external_link offset=1]

H2.3 – Màn hình glassfish admin. 

H2.4 – Bảng giá trị  glassfish server. 

c. Stop và start glassfish

Start glassfish : asadmin start­domain 

Stop glassfish : asadmin stop­domain

d. Deploy và undeploy ứng dụng

Deploy ứng dụng : asadmin deploy [tên file ứng dụng] 

Undeploy ứng dụng: asadmin undeploy [tên ứng dụng]

3. Dùng glassfish với IDE

Ngoài ra chúng ta có thể dùng một số IDE như Eclipse, Netbeans để chạy và quản lý ứng dụng với server glassfish.[external_link offset=2]

H3.1 – Glassfish trên IDE Netbeans.

4. Kết luận

Glassfish server là một trong những server có đầy đủ các chức năng để chạy các ứng dụng Java web, Java EE. Chúng ta sử dụng Glassfish server cho những ứng dụng lớn như ngân hàng, tài chính có nhiều thành viên và đòi hỏi độ bảo mật cao.Đối với những nhà lập trình, sử dụng Glassfish server nên tích hợp vào những IDE như eclipse, netbeans để thao tác nhanh hơn và nâng cao hiệu quả công việc. READ  Trò chơi cho bé 6 tháng tuổi – phát triển toàn diện – Mamamy

(Hai Nguyen) 

[external_footer]

Viết một bình luận