Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 SharePoint Foundation 2010 SharePoint Server 2010 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 Thêm… Ít hơn

Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày.

[external_link_head]

Cảnh báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF để hỗ trợ sổ làm việc trước đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF có thể tính toán các kết quả không đúng trong một số kịch bản nhất định. Vui lòng xem mục sự cố đã biết của bài viết này để biết thêm chi tiết.

Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date   

Bắt buộc

Ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho. Ngày tháng có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ, “30/1/2001” ), dưới dạng số sê-ri (ví dụ, 36921, biểu thị cho ngày 30 tháng 1 năm 2001, nếu bạn đang sử dụng hệ thống ngày tháng 1900), hoặc là kết quả của các công thức hoặc hàm khác (ví dụ, hàm DATEVALUE(“30/1/2001”)).

end_date   

Bắt buộc

Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian.

Unit   

Loại thông tin mà bạn muốn trả về, trong đó:

[external_link offset=1]

Unit

Trả về

Y

Số năm hoàn tất trong khoảng thời gian.

M

Số tháng hoàn tất trong khoảng thời gian.

D

Số ngày trong khoảng thời gian.

MD

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua tháng và năm của ngày.

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tham đối “MD”, vì có những giới hạn đã biết đi kèm theo. Hãy xem mục các sự cố đã biết dưới đây.

YM

Sự khác biệt giữa các tháng trong start_date và end_date. Đã bỏ qua ngày và năm của ngày

Yd

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua năm của ngày.

Chú thích

  • Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

  • Hàm DATEDIF rất hữu ích trong các công thức khi bạn cần tính toán độ tuổi.

  • I f tart_date s lớn hơn end_date, kết quả sẽ được #NUM!.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

01/01/2001

[external_link offset=2]

01/01/2003

=DATEDIF(Start_date,End_date,”Y”)

Hai năm hoàn tất trong khoảng thời gian (2)

01/06/2001

15/08/2002

=DATEDIF(Start_date,End_date,”D”)

440 ngày giữa 1 tháng 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

01/06/2001

15/08/2002

=DATEDIF(Start_date,End_date,”YD”)

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối “MD” có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc kết quả không chính xác. Nếu bạn đang tìm cách tính toán các ngày còn lại sau tháng tròn cuối cùng, đây là một giải pháp thay thế: Hàm DATEDIF

Công thức này lấy ngày kết thúc gốc trong ô E17 (06/05/2016) trừ ngày đầu tiên của tháng kết thúc (01/05/2016). Đây là cách thực hiện điều này: Trước tiên, hàm DATE sẽ tạo ra ngày 01/05/2016. Hàm sẽ tạo ra ngày đó bằng cách dùng năm trong ô E17 và tháng trong ô E17. Sau đó, 1 đại diện cho ngày đầu tiên của tháng đó. Kết quả của hàm DATE là 01/05/2016. Sau đó, chúng ta lấy ngày kết thúc gốc trong ô E17, tức là 06/05/2016, trừ đi ngày này. 06/05/2016 trừ 01/05/2016 là 5 ngày.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi