Hàm setw() trong C++ – An Ninh Mạng

Hàm setw() trong C++ dùng.  Thư viện iomanip cung cấp hàm setw() để thay đổi độ rộng của bề rộng khi dữ liệu xuất ra.

Ví dụ 1:

int x = 13;

cout<<x<<endl;

ví dụ 2:

Ta dùng hàm setw():

int x = 13;

cout<<setw(10)<<x<<endl;

[external_link_head]

Ví dụ 3:

#include<iomanip>

#include<iostream>

[external_link offset=1]

#include<math.h>

using namespace std;

int main(){

#include<iomanip>

#include<iostream>

#include<math.h>

using namespace std;int main(){

//set the number you want to square and cube to.

int x = 50;

//set the width

int w = 10;

//output the column headings

//use setw() with a arg for the width

cout<<setw(w)<<“Number”<<setw(w)<<“Square”<<setw(w)<<“Cube”<<endl;

cout<<“====================================”<<endl;

//loop through

for(int i = 3; i<=x; i+=9)

{

//output the number, square and cube in fields of width x

cout<<setw(w)<<i<<setw(w)<<pow(i,2)<<setw(w)<<pow(i,3)<<endl;

}

}

Khi chạy ta có kết quả sau:

[external_link offset=2]

Lượt xem (22395)

Xem thêm

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

[external_footer]

READ  Sinh Ngày 8 tháng 3 là Cung Hoàng Đạo Nào? Xem Tử vi đầy đủ

Viết một bình luận