how are you trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

how are you

Phrase haʊˈɑɹju

 • An informal greeting, not requiring a literal response. Typical responses include:

bản dịch how are you

Thêm

[external_link_head]

 • en greeting

 • en greeting

  How are you, man?

  Ông bạn khỏe không?

 • en greeting

  Hey, Nina, how are you?

  Chào Nina, chị khỏe chứ?

Less frequent translations

bạn khoẻ không · cap da

bản dịch How are you

Thêm

 • How are you, man?

  Ông bạn khỏe không?

OpenSubtitles2018.v3

How are you not the hero of your own story?

Sao anh không phải anh hùng trong câu chuyện của mình chứ?

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

If no bargain was struck, then how are you still alive?

Nếu không có sự thỏa thuận, vậy thì sao các người còn sống?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

How are you, champ?

Các con thế nào, nhà vô địch?

OpenSubtitles2018.v3

How are you going to get it across to the American people?

Ngài định làm như thế nào để người dân hiểu được…

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

How are you feeling today?

Hôm nay anh thấy thế nào?

OpenSubtitles2018.v3

How are you feeling?

” Chị cảm thấy thế nào rồi?

QED

How are you helping Seung Jo right now when he’s going through such a tough time?

Giờ cậu đang giúp Seung Jo ra sao khi cậu ấy đang trải qua thời điểm khó khăn thế này hả?

QED

How are you guys getting along?

Làm sao mà cô cậu lại có thể làm lành thế?

[external_link offset=2]

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Mr. Berard… how are you?

Ông Berard… ông khỏe không?

OpenSubtitles2018.v3

How are you feeling about the money?

Cậu cảm thấy thế nào về số tiền này?

OpenSubtitles2018.v3

How are you doing Soohyun?

Anh đang làm thế, Soohyun?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Hi, sweetheart, how are you doing?

Chào anh yêu, anh ổn không?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

READ  Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn là gì?

Viết một bình luận