khối lượng riêng in English – Vietnamese-English Dictionary

Vàng nguyên chất có khối lượng riêng lớn, trong khi bạc có khối lượng riêng nhỏ hơn.

Pure gold is very dense, while silver is less dense.

[external_link_head]

QED

Khối điểm có khối lượng riêng lớn vô hạn.

Does the universe have infinite volume?

WikiMatrix

Số lượng tiểu hành tinh tăng lên nhanh chóng khi khối lượng riêng lẻ của chúng giảm đi.

The number of asteroids then increases rapidly as their individual masses decrease.

WikiMatrix

Bởi khối lượng riêng của barium nitrate rất lớn, Baratol thường có tỉ trọng ít nhất là 2,5.

Because of the high density of barium nitrate, Baratol has a density of at least 2.5 Mg/m3.

WikiMatrix

Khối lượng riêng thấp khiến vệ tinh Hyperion khá rỗ, với một trọng lực bề mặt yếu.

Its low density makes Hyperion quite porous, with a weak surface gravity.

WikiMatrix

Methylamine một phần cũng từ nước, nhưng khối lượng riêng nhỏ hơn nước một chút.

Aqueous methylamine is water-based, yet it weighs slightly less than water.

OpenSubtitles2018.v3

Thứ hai, các khí rất nhỏ, chúng không có khối lượng riêng.

Second, gases are so small, they occupy no volume on their own.

[external_link offset=1]

QED

Khối lượng riêng ước tính của nó dưới 3,2 g/cm3 dựa trên quỹ đạo ổn định của Dactyl.

Estimates of Ida’s density are constrained to less than 3.2 g/cm3 by the long-term stability of Dactyl’s orbit.

WikiMatrix

Số tỉ lệ nghịch với khối lượng riêng của vải, vậy nên vải bạt số 10 nhẹ hơn vải bạt số 4.

The numbers run in reverse of the weight so a number 10 canvas is lighter than number 4.

READ  Phân biệt cách dùng since và for trong tiếng Anh chi tiết nhất – Tiếng Anh Free

WikiMatrix

Khối lượng riêng là một đại lượng tính bằng khối lượng một vật thể chia cho thể tích của nó.

Density is a measure of an object’s mass divided by its volume.

QED

Họ kết luận rằng: “Do đó, không thể giải thích khối lượng riêng cao của trái đất chỉ dựa trên độ nén.

They concluded that “It is therefore impossible to explain the high density of the Earth on the basis of compression alone.

WikiMatrix

Khối lượng riêng trung bình của COROT 3b vào khoảng 26,400 kg/m3, lớn hơn cả osimum, trong các điều kiện tiêu chuẩn.

The mean density of COROT-3b is 26,400 kg/m3, greater than that of osmium under standard conditions.

WikiMatrix

Trong đó, khối lượng riêng biến đổi ít nhất, vì vậy vận tốc là chủ yếu được điều khiển bởi K và μ.

Of these, density shows the least variation, so the velocity is mostly controlled by K and μ.

WikiMatrix

TBE có Khối lượng riêng cao bất thường trong một hợp chất organic, gần 3 g/mL, do phần lớn chứa 4 phân tử Brôm.

It has an unusually high density for an organic compound, near 3 g/mL, due largely to the four bromine atoms.

WikiMatrix

Vì vậy, nếu có bạc trong vương miện, nó sẽ có khối lượng riêng nhỏ hơn nếu nó được làm bằng vàng nguyên chất.

So if there was silver in the crown, it would be less dense than if it were made of pure gold.

QED

Mô hình Pratt–Hayford – trong đó các độ cao địa hình khác nhau có thay đổi theo phương ngang về khối lượng riêng của đá.

READ  Review về dụng cụ hút mũi bằng dây Bébé Confort|Mẹ Mika

Pratt-Hayford Model; where different topographic heights are accommodated by lateral changes in rock density.

WikiMatrix

Cái này thực sự là một từ trường, vì nó không có bất kỳ trường nào khác phù hợp bên trong để tạo ra khối lượng riêng.

This is actually a magnetic field, because it does not have any other matching fields within it to create its own mass.

QED

[external_link offset=2]

Bạn thấy đấy, Archimedes cần kiểm tra khối lượng riêng của vương miện để xem nó có giống như khối lượng riêng của vàng nguyên chất hay không.

You see, Archimedes needed to check the crown’s density to see if it was the same as the density of pure gold.

QED

Áp lực lên đá chỉ phụ thuộc vào trọng lượng của đá nằm phía trên, và điều này phụ thuộc vào trọng lực và khối lượng riêng của đá.

The pressure on rock depends only on the weight of the rock above, and this depends on gravity and the density of the rock.

WikiMatrix

Khối lượng riêng trung bình của Sao Thủy là 5,427 g/cm3 cao thứ 2 trong Hệ Mặt Trời, chỉ nhỏ hơn khối lượng riêng Trái Đất (5,515 g/cm3) một chút.

Mercury’s density is the second highest in the Solar System at 5.427 g/cm3, only slightly less than Earth’s density of 5.515 g/cm3.

WikiMatrix

Ngược lại với khí, áp suất và khối lượng riêng được cung cấp bởi các thành phần riêng biệt, áp suất bởi electron và khối lượng riêng bởi ion.

READ  Rơmooc, sơ mi rơ mooc là gì

In contrast to a gas, the pressure and the density are provided by separate species, the pressure by the electrons and the density by the ions.

WikiMatrix

Tuy nhiên, nếu một vật rắn hoặc cấu trúc có khối lượng riêng hay vận tốc âm thanh thay đổi theo chiều sâu, sóng Rayleigh trở thành phân tán.

However, if a solid or structure has a density or sound velocity that varies with depth, Rayleigh waves become dispersive.

WikiMatrix

Mỗi loại có môi trường từ quyển riêng Mỗi loại có trạng thái trọng lực riêng, và từ trường riêng của nó, Mỗi loại có khối lượng riêng của nó.

And because the way this material is produced, this Plasma is produced, each one has its own magnetosphere condition, each one has its gravitational condition, each one has its own magnetic field condition, each one has its own mass.

QED

Tôi đã đặt kim loại lỏng có khối lượng riêng thấp lên trên, đặt kim loại lỏng có khối lượng riêng lớn bên dưới, còn muối nóng chảy ở giữa.

So I put low-density liquid metal at the top, put a high-density liquid metal at the bottom, and molten salt in between.

ted2019

Vì vậy, nếu Archimedes có thể đo khối lượng của vương miện trước, và sau đó đo thể tích của nó, ông có thể tính xem khối lượng riêng của nó.

So if Archimedes could measure the mass of the crown first, and then measure its volume, he could find out how dense it was.

QED [external_footer]

Viết một bình luận