không bao giờ bỏ cuộc in English – Vietnamese-English Dictionary

Người đàn ông em cưới không bao giờ bỏ cuộc bất kỳ điều gì trong đời.

The man I married never quit anything a day in his life.

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

OpenSubtitles2018.v3

Đủ lâu để ngươi không bao giờ bỏ cuộc.

Long as you never give up.

OpenSubtitles2018.v3

Thomas Edison không bao giờ bỏ cuộc, nhưng chỉ kiên trì thôi thì không đủ.

Thomas Edison never gave up, but perseverance alone is not enough.

Literature

Vậy nên, KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC ( vỗ tay ) bạn nghĩ

Never ever give up! ( applause )

QED

Chúng ta sẽ không bao giờ nao núng; chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

We will never waver; we will never give up.

[external_link offset=1]

LDS

Từ khi tôi biết anh, Robert, anh không bao giờ bỏ cuộc.

In all the months I’ve known you, Robert, I’ve never seen you beaten.

OpenSubtitles2018.v3

Người Mỹ không bao giờ bỏ cuộc .

EVBNews

Các bài học là: Bạn không bao giờ bỏ cuộc.”

The lesson was: You must never give up.”

WikiMatrix

WikiMatrix

14 Nhưng Nô-ê và gia đình ông không bao giờ bỏ cuộc.

14 Yet, Noah and his family never quit.

jw2019

Ben không bao giờ bỏ cuộc.

WikiMatrix

Hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

OpenSubtitles2018.v3

Ta không bao giờ bỏ cuộc.

OpenSubtitles2018.v3

Ít ra là nguyên tắc này: Không bao giờ bỏ cuộc!”

Most of all, never give up!”

READ  Bàn làm việc tiếng anh là gì? Những từ tiếng anh về đồ dùng văn phòng

WikiMatrix

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không bao giờ bỏ cuộc.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng Nô-ê và gia đình không bao giờ bỏ cuộc.

[external_link offset=2]

Yet, Noah and his family never quit.

jw2019

Ngươi không bao giờ bỏ cuộc đúng không?

You never give up, do you?

OpenSubtitles2018.v3

Anh không bao giờ bỏ cuộc, phải không?

You’re not dropping your shit off, are you?

OpenSubtitles2018.v3

Vậy thì chúng ta tiến tới, cố gắng, tìm kiếm và không bao giờ bỏ cuộc.12

So we step, we strive, we seek, and we never yield.12

LDS

Em chậm chạp hơn người khác, Nhưng em không bao giờ bỏ cuộc.

I’m slower than other people, but I never give up.

QED

Anh ấy có thể hủy việc cứu hộ, nhưng anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.

He may have called off the rescue, but he would never give up.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.

LDS

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Viết một bình luận