Luật kinh tế in English – Vietnamese-English Dictionary

Sau đó ông ấy nói tới luật kinh tế học.

It would be contrary to all our knowledge of the qualities of land. “

[external_link_head]

QED

Đó là quy luật kinh tế.

It’s the law of economics.

OpenSubtitles2018.v3

Ông là một chuyên gia về pháp luật kinh tế quốc tế, luật pháp quốc tế và luật hiến pháp so sánh.

He is an expert on international economic law, international law and comparative constitutional law.

WikiMatrix

Cuối cùng bạn sẽ hết, và các quy luật kinh tế sẽ dẫn dắt nền văn minh hướng đến năng lượng bền vững, chắc chắn.

Eventually you will run out, and the laws of economics will drive civilization towards sustainable energy, inevitably.

ted2019

Không có luật kinh tế nào nói là ta sẽ sử dụng của cải một cách đúng đắn, và chính đó là điều cần lo ngại hơn.

There is no economic law that says that we will use that wealth well, and that is worth worrying about.

ted2019

Cũng giống như các vương công người Đức khác, Albert vào Đại học Bonn, ở đây ông được học luật, kinh tế chính trị, triết học và lịch sử nghệ thuật.

Like many other German princes, Albert attended the University of Bonn, where he studied law, political economy, philosophy and the history of art.

WikiMatrix

Rao cũng được gọi là Chanakya cho khả năng của mình để chỉ đạo pháp luật kinh tế và chính trị đầy khó khăn trong quốc hội nơi mà ông chỉ đứng thiểu số. ^

Rao was also referred to as Chanakya for his ability to steer tough economic and political legislation through the parliament at a time when he headed a minority government.

[external_link offset=1]

WikiMatrix

là tất yếu. Tôi muốn đưa ra mặt tích cực trong luật kinh tế ” ảm đạm ” của Malthus, đó là phần lớn thời gian thì mọi người trên thế giới đều ổn cả. Hầu hết mọi người

I wanted to put the bright side on Malthus’dismal law, and that is, most of the time, everyone’s fine in the world.

QED

Hơn nữa, có rất nhiều việc mà chúng ta có thể làm để khiến cuộc sống tốt đẹp hơn, dù là đặt trong bối cảnh của luật kinh tế ” ảm đạm “, hay thậm chí là khi chấp nhận nó.

READ  Nên mua nhiệt kế điện tử loại nào tốt nhất, đáng mua nhất 2021

Moreover, I think that there’s a lot that we can do to make life better, even in the context of the dismal law, even accepting the dismal law.

QED

Nhóm cải cách này được gọi là “các biện pháp ngày 30 tháng 5” tái khẳng định cả quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa và “luật kinh tế khách quan trong hướng dẫn và quản lý” để cải thiện mức sống.

This set of reforms known as the “May 30th measures” reaffirms both socialist ownership and “objective economic laws in guidance and management” to improve living standards.

WikiMatrix

Họ hợp tác với 11 trường đại học tại Việt Nam, Philippines và Mỹ để cung cấp bằng cử nhân về Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính và Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật và Luật kinh tế.

It has cooperated with 11 universities in Vietnam, the Philippines and the United States to provide online Bachelor’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance and Banking, Information Technology, Law and Economy Law.

WikiMatrix

Tư sản cho rằng không có luật kinh tế theo vốn cần tái đầu tư vào việc mở rộng sản xuất, điều đó phụ thuộc vào khả năng sinh lời, kỳ vọng thị trường và nhận thức về rủi ro đầu tư.

The bourgeois claim there is no economic law according to which capital is necessarily re-invested in the expansion of production, that such depends on anticipated profitability, market expectations and perceptions of investment risk.

WikiMatrix

Ông tốt nghiệp LuậtKinh tế của Đại học Deusto ở Bilbao (1965) và sau đó nhận bằng thạc sĩ Luật (LLM) của Đại học Harvard (1972).

He graduated in Law and Economics from the University of Deusto in Bilbao (1965) and subsequently received a master’s degree in Law (LLM) from Harvard University (1972).

WikiMatrix

Từ năm 1981 đến năm 1985 cô học luậtkinh tế tại University of Nouakchott và cô trở thành nữ luật sư đầu tiên trên đất nước mình.

From 1981 to 1985 she studied law and economics at the University of Nouakchott and she became the first female lawyer in her home country.

WikiMatrix

Gregory J. Millman báo cáo về một quan điểm đối lập, so sánh các nhà đầu cơ với “đội giữ gìn” người chỉ đơn giản giúp “thực thi” các thỏa thuận quốc tế và lường trước những tác động của “pháp luậtkinh tế cơ bản để có lợi nhuận.

READ  Cách chữa trị bệnh trĩ tại nhà hiệu quả “được bác sĩ khuyên”

Gregory Millman reports on an opposing view, comparing speculators to “vigilantes” who simply help “enforce” international agreements and anticipate the effects of basic economiclaws” in order to profit.

WikiMatrix

Trường cung cấp 75 chương trình đại học, bao gồm các bằng ngành Y, LuậtKinh tế, cộng với kỹ thuật và khoa học, nghệ thuật.

It offers 75 undergraduate degrees, including a Medicine degree, Law and Economics, plus Engineering and Science and Art degrees.

WikiMatrix

Luật pháp và Kinh tế hay phân tích khía cạnh kinh tế trong pháp luật là việc áp dụng các lý thuyết kinh tế (đặc biệt lý thuyết kinh tế vi mô) để phân tích về luật mà bắt đầu chủ yếu là với các học giả trường phái kinh tế học Chicago.

Law and economics or economic analysis of law is the application of economic theory (specifically microeconomic theory) to the analysis of law that began mostly with scholars from the Chicago school of economics.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Đó là lí do tại sao tôi nghĩ — có thể là nó hiển nhiên rồi, nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn muốn nói nó ra — đó là có nhiều mục đích và mục tiêu mà con người có thể hoàn thành, dù là luật kinh tế ” ảm đạm ” của Malthus có được áp dụng.

And that’s why I think there is — maybe I’m saying the obvious here, but I want to say it anyway — that there are plenty of purposes and goals that people can fulfill, even taking as given Malthus’dismal law.

QED

Bà cũng nhận được bằng Cử nhân Luật của Trường Kinh tế London năm 1974.

She also obtained an LLM degree from the London School of Economics in 1974.

WikiMatrix

Ông có bằng LuậtKinh tế và đã từng là Giáo sư Tài chính Công và cũng là thành viên của Học viện Kinh tế Tài chính.

He holds a degree in Law and Economics and has been a professor of Public Finance, and is also a member of the Economics and Finance Academy.

WikiMatrix

Bất kỳ liên hệ nào như vậy trong nền kinh tế của một quốc gia xã hội chủ nghĩa với một nền kinh tế của các quốc gia tư bản chủ nghĩa hay xét lại đều mở cửa cho ảnh hưởng từ các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản và sự thoái hóa của trật tự xã hội chủ nghĩa.

READ  Những mẫu giày dép hot trend 2021 | ELLY

Any such linking of the economy of a socialist country with the economy of bourgeois or revisionist countries opens the doors to the actions of the economic laws of capitalism and the degeneration of the socialist order.

WikiMatrix

Người kế nhiệm Yushchenko là Viktor Yanukovych phát biểu vào ngày 27 tháng 4 năm 2010 “Việc Ukraina gia nhập Liên minh Thuế quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan hiện nay là không thể, do các nguyên tắc và pháp luật kinh tế của WTO không cho phép điều đó, chúng tôi phát triển chính sách của mình phù hợp với các nguyên tắc của WTO”.

Yushchenko’s successor Viktor Yanukovych stated on 27 April 2010 “Ukraine’s entry into the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan is not possible today, since the economic principles and the laws of the WTO do not allow it, we develop our policy in accordance with WTO principles”.

WikiMatrix

Tháng Sáu năm 2018, Nguyễn Tín tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng.

In June 2018, he participated in a public demonstration against the draft law on the special economic zones and the draft law on cyber security.

hrw.org

Bạn sẽ bị cám dỗ sử dụng trí tuệ kinh tế của mình để thao túng các luật lệ của kinh tế chính trị toàn cầu theo chiều hướng có lợi cho bạn.

It gets tempting at that point to use your economic nous to manipulate the rules of the global political economy in your own favor.

ted2019

Vào thời điểm đó, Russia đang thử nghiệm hệ thống cameral tức là mỗi học sinh Nga đang học luậtkinh tế cần phải học thêm hai năm về hóa học.

At this time, Russia was experimenting with the cameral system, meaning that every student graduating in law and economics from a Russian university had to take two years of chemistry.

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận