Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì? Các bước xây dựng ma trận

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (Competitive Profile Matrix, viết tắt: CPM) là một mô hình xác định các đối thủ cạnh tranh chính của công ty và các điểm mạnh và điểm yếu của chính công ty trong tương quan với vị thế chiến lược của công ty cạnh tranh.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì? Các bước xây dựng ma trận

[external_link_head]

Hình minh họa

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)

Định nghĩa

Ma trận hình ảnh cạnh tranh trong tiếng Anh là Competitive Profile Matrix, viết tắt là CPM.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh là một mô hình xác định các đối thủ cạnh tranh chính của công ty và các điểm mạnh và điểm yếu của chính công ty trong tương quan với vị thế chiến lược của công ty cạnh tranh.

[external_link offset=1]

Bản chất và nội dung của ma trận hình ảnh cạnh tranh

– Thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh nhằm đưa ra những đánh giá so sánh công ty với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong cùng ngành, sự so sánh dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành.

– Qua đó, ma trận hình ảnh cạnh tranh cho nhà quản trị nhìn nhận được những điểm mạnh và điểm yếu của công ty với đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh cho công ty và những điểm yếu cần được khắc phục.

Các bước xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)

Để xây dựng một ma trận hình ảnh cạnh tranh cần thực hiện qua 5 bước:

READ  Nên mua điện thoại Samsung nào 2021, đây là những đại diện xịn sò nhất

Bước 1: Lập một danh sách khoảng 10 yếu tố chính có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành.

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (Không quan trọng) đến 1,0 (Rất quan trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yếu tố đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành. Tổng điểm số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1,0 .

Bước 3: Xác định trọng số từ 1 đến 4 cho từng yếu tố, trọng số của mỗi yếu tố tùy thuộc vào khả năng của công ty với yếu tố, trong đó 4 là tốt, 3 là trên trung bình, 2 là trung bình, 1 là yếu

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác định điểm số của các yếu tố.

Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm của ma trận

[external_link offset=2]

Đánh giá: So sánh tổng số điểm của công ty với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành để đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh được xây dựng tương tự như xây dựng ma trận IE nhưng được xác định cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì? Các bước xây dựng ma trận

Nguồn: Quantri.vn

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân) [external_footer]

READ  trứng vịt lộn in English – Vietnamese-English Dictionary

Viết một bình luận