máy tính cầm tay in English – Vietnamese-English Dictionary

Với một máy tính cầm tay, sẽ chỉ mất vài giây là có ngay kết quả, updating.

With a calculator it takes just a few seconds to get the answer, 18,206,927.

[external_link_head]

Literature

Nếu bạn có một máy tính cầm tay, bạn có thể giải những bài toán này nếu bạn biết cách.

If you have a reasonable calculator, you can solve for some of these things if you know how to do it.

QED

Nếu người khác thường thấy chúng ta mải mê với máy tính cầm tay, có lẽ họ nghĩ rằng chúng ta không muốn nói chuyện với họ.

If others often see us engrossed in looking at a handheld computer, they might conclude that we do not care to speak to them.

jw2019

Dữ liệu thời gian và chuyển động có thể được ghi lại bằng đồng hồ bấm giờ thông thường, máy tính cầm tay hoặc máy quay video.

Time and motion data can be captured with a common stopwatch, a handheld computer or a video recorder.

WikiMatrix

Và họ chỉ cho người đàn ông đó thấy một chiếc máy tính cầm tay, rồi tính tiền lãi và tôi nghĩ họ làm được điều đó như thế nào?

And they show this guy at a calculator that’s pluging away, right, [ laugh ], computing these interest rates and I thought how are they doing that?

QED

(Lưu ý rằng thực hiện phép chia bằng máy tính cầm tay sẽ không hiển thị kết quả giống như phép toán này; thương số sẽ được biểu diễn dưới dạng phần thập phân.)

(Note that doing the division with a calculator will not show the result referred to here by this operation; the quotient will be expressed as a decimal fraction.)

WikiMatrix

WDSibyl – Môi trường phát triển trực quan và trình biên dịch Pascal cho Win32 và OS/2 Trình biên dịch PP, một trình biên dịch cho Palm OS chạy trực tiếp trên máy tính cầm tay.

WDSibyl – Visual Development Environment and Pascal compiler for Win32 and OS/2 PP Compiler, a compiler for Palm OS that runs directly on the handheld computer.

[external_link offset=1]

WikiMatrix

Với việc phát minh ra máy tính cá nhân và máy tính cầm tay, việc tính toán một mức điểm cho người chơi dựa trên kết quả các trận đấu của họ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

With the invention of calculators and computers, it has become easy to calculate a rating for players based on the results of their games.

READ  [TaiMienPhi.Vn] Cách khôi phục dữ liệu bằng Recuva, lấy lại video, hình ảnh, văn bản b

WikiMatrix

The Wall Street Journal bình luận của công nghệ, Walt Mossberg, kết luận rằng “mặc dù một số sai sót và thiếu sót tính năng, iPhone là, trên sự cân bằng, một máy tính cầm tay đẹp và mang tính đột phá”.

The Wall Street Journal’s technology columnist, Walt Mossberg, concluded that “despite some flaws and feature omissions, the iPhone is, on balance, a beautiful and breakthrough handheld computer.”

WikiMatrix

và bạn có thể đổi tờ một trăm đô thật cho tờ một trăm đô giả và tặng cho Dự Án Một Trăm Đô Máy Tính Cầm Tay cái mà bây giờ được biết tới là Mỗi Đứa Trẻ Một Máy Tính Cầm Tay.

And you can also trade real hundred-dollar bills for fake hundred-dollar bills and make a donation to the Hundred Dollar Laptop Project, which is now known as One Laptop Per Child.

ted2019

Máy tính vẽ đồ thị, đặc biệt là các máy của Texas Instruments, Hewlett-Packard và Casio, thường có một hàng phím chức năng với nhiều chức năng được quy định trước (trên một máy tính cầm tay tiêu chuẩn, những phím này thường nằm trên các phím thường, ngay dưới màn hình).

Graphing calculators, particularly those from Texas Instruments, Hewlett-Packard and Casio, usually include a row of function keys with various preassigned functions (on a standard hand-held calculator, these would be the top row of buttons under the screen).

WikiMatrix

Sim có thể chơi The Sims 3 trên máy tính hay máy chơi điện tử cầm tay.

Sims can then play The Sims 3 on their computers or console systems.

WikiMatrix

Nó cho phép ta nhìn và nghe mọi máy tính và mọi máy điện thoại cầm tay của tất cả những người đang làm việc cho ta.

It enables us to look and listen in on every computer and every cell phone of everyone working for us.

OpenSubtitles2018.v3

Họ sẽ có thể đọc sách trên máy tính hoặc các thiết bị cầm tay được hỗ trợ.

They’ll be able to read the book on their computer or supported handheld devices.

support.google

Người đăng kí có thể phát các bài hát nằm trong danh mục trên nhiều thiết bị kĩ thuật số bao gồm máy tính, thiết bị cầm tay, hệ thống Sonos và TV.

Subscribers could play tracks available in its catalog on a variety of digital devices, including computers, handheld devices, Sonos system and television.

READ  Top 10 máy lạnh tiết kiệm điện nhất hiện nay tại Điện máy XANH

WikiMatrix

MOG là dịch vụ đăng ký cho phép người dùng phát các bản nhạc từ danh mục trên nhiều thiết bị kỹ thuật số, bao gồm máy tính, thiết bị cầm tay, hệ thống Sonos và TV (thông qua kênh Roku của MOG).

MOG was a subscription service that allows users to play tracks from its catalog on a variety of digital devices, including computers, handheld devices, Sonos system and television (through MOG’s Roku channel).

WikiMatrix

Các đơn vị này có thể có một phạm vi phóng đại lên 0-7000x, thường được tất cả-trong-một (không yêu cầu một máy tính), và có thể được cầm tay.

These units can have a magnification range up to 0-7000x, are usually all-in-one (don’t require a computer), and can be portable.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Tao đang cầm trên tay các ổ cứng máy tính.

I’m holding your hard drives in my hand.

OpenSubtitles2018.v3

Họ đã giới thiệu máy tính điện tử khoa học cầm tay đầu tiên trên thế giới vào năm 1972 (máy HP-35), máy tính lập trình đầu tiên vào năm 1974 (máy HP-65), máy tính lập trình có hiển thị số đầu tiên, vào năm 1979 (máy HP-41C), và máy tính hình thức có thể vẽ đồ thị đầu tiên HP-28C.

They introduced the world’s first handheld scientific electronic calculator in 1972 (the HP-35), the first handheld programmable in 1974 (the HP-65), the first alphanumeric, programmable, expandable in 1979 (the HP-41C), and the first symbolic and graphing calculator, the HP-28C.

WikiMatrix

Người dùng có thể sử dụng máy tính xách tay hoặc thiết bị cầm tay phù hợp khác để truy cập kết nối không dây (thường là Wi-Fi) được cung cấp.

The public can use a laptop or other suitable portable device to access the wireless connection (usually Wi-Fi) provided.

WikiMatrix

Ngay cả ngày nay khi đang ở một mình, chúng ta cũng có thể liên lạc với những người khác qua các thiết bị cầm tay, máy tính xách tay, và máy truyền hình để giải trí và làm cho mình bận rộn.

Even when we are alone today, we can be tuned in with our handheld devices, laptops, and TVs to keep us entertained and occupied.

LDS

” Thực tế là ngày nay có quá nhiều trẻ em ngồi trên máy tính hay chơi game bằng thiết bị cầm tay hàng giờ liền đã khiến mắt của chúng trở nên căng thẳng ” .

READ  5+ Loại yến mạch nào tốt cho bé [2021] giàu chất dinh dưỡng

” The fact is that even children now are on computer terminals for long periods of time , and many are playing games using hand held devices that put strain on their vision system ” .

EVBNews

Các thiết bị di động bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng cầm tay và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân Windows 10 Windows Phone Windows Phone 8.1 Windows Phone 8 Windows Phone 7.8 Windows Phone 7.5 Windows Phone 7 Windows Mobile Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.0 Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 2003 SE Windows Mobile 2003 Pocket PC 2002 Pocket PC 2000 Windows Embedded Windows Embedded 8 Windows Embedded Automotive Windows Embedded Industry Windows Embedded Compact 7 Windows XP Embedded Windows NT 4.0 Embedded – Viết tắt là NTE, nó là một phiên bản của Windows NT 4.0 đã được nhắm vào các thiết bị máy tính được hỗ trợ lớn, máy bán hàng, máy ATM và các thiết bị khác mà không thể được coi là máy tính mỗi se.

Mobile devices include smartphones, handheld tablet computers and personal digital assistants Windows 10 Windows 10 Mobile Windows 10 Mobile Enterprise Windows 10 IoT Mobile Enterprise Windows Phone Windows Phone 8.1 Windows Phone 8 Windows Phone 7.8 Windows Phone 7.5 Windows Phone 7 Windows Mobile Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.0 Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 2003 SE Windows Mobile 2003 Pocket PC 2002 Pocket PC 2000 Windows Embedded Windows Embedded 8 Windows Embedded Automotive Windows Embedded Industry Windows XP Embedded Windows NT 4.0 Embedded – Abbreviated NTe, it is an edition of Windows NT 4.0 that was aimed at computer-powered major appliances, vending machines, ATMs and other devices that cannot be considered computers per se.

WikiMatrix

Trong những năm gần đây, nhiều đầu mục trò chơi SNES đã được đưa vào máy cầm tay Game Boy Advance với những tính năng tương tự.

Many popular SNES games have since been ported to the Game Boy Advance, which has similar video capabilities.

WikiMatrix

Vì lý do tài chính, phần lớn bộ nhớ trong máy tính hay các thiết bị chơi game không cầm tay như PlayStation, Xbox thường đều nằm trong RAM động (DRAM).

For economic reasons, the large (main) memories found in personal computers, workstations, and non-handheld game-consoles (such as PlayStation and Xbox) normally consist of dynamic RAM (DRAM).

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận