Mục đích của việc khảo sát là nhằm thu thập thông tin đánh giá về sự cần thiết – Tài liệu text

Thứ nhất: Các giải pháp được đề xuất có thực sự cần thiết đối với việc

nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp hiện

[external_link_head]

nay không?

Thứ hai: Trong điều kiện hiện tại, các giải pháp được đề xuất có khả thi

đối với việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giáo dục ở Trường Đại học

Đồng Tháp hiện nay không?

3.3.2.2. Phương pháp khảo sát

Trao đổi bằng bảng hỏi (xem Phụ lục 3.1; 3.2). Các tiêu chí đánh giá được

dựa theo thang 5 bậc của Lekert.

3.3.3. Đối tượng khảo sát

– Ban Giám hiệu Nhà trường;

– Trưởng, Phó các phòng, ban, trung tâm;

– Trưởng, Phó các khoa đào tạo;

– Trưởng, Phó các bộ môn;

– Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Tổng cộng có 30 người (có chọn lọc từ các đơn vị)

3.3.4. Kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đã

đề xuất

3.3.4.1. Sự cần thiết của các giải pháp đã đề xuất

Bảng 3.1 Mức độ cần thiết của các giải pháp

Mức độ cần thiết

TT

1

Các giải pháp

Nâng cao nhận thức cho

các cấp quản lý về sự cần thiết

phải tăng cường công tác

thanh tra giáo dục ở Trường

Rất cần

thiết

SL

%

30 100,0

Cần thiết

SL

00

%

00

Không

cần thiết

SL

%

00

00

Đại học Đồng Tháp.

Tổ chức công tác thanh tra

2

giáo dục ở Trường Đại học

Đồng Tháp một cách bài bản,

30

100,0

00

00

00

00

30

100,0

00

00

00

00

27

90,00

03

10,00

00

00

28

93,34

[external_link offset=1]

02

06,66

00

00

khoa học.

Chú trọng nâng cao phẩm

chất đạo đức, trình độ chuyên

3

môn nghiệp vụ cho đội ngũ

cán bộ làm công tác thanh tra

giáo dục của Nhà trường.

Đổi mới phương pháp, hình

4

thức, quy trình công tác thanh

tra giáo dục của Nhà trường.

Đảm bảo các điều kiện để

5

nâng cao hiệu quả công tác

thanh tra giáo dục ở Trường

Đại học Đồng Tháp.

Biểu đồ 3.1 Mức độ cần thiết của các giải pháp

Cả 5 giải pháp đề xuất đều rất cần thiết cho hoạt động thanh tra giáo dục

trong nhà trường.

Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý về sự cần thiết phải

tăng cường công tác thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp; Giải pháp

2: Tổ chức công tác thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp một cách

bài bản, khoa học và giải pháp 3: Chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình

độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra giáo dục

của nhà trường là rất cần thiết 100% (30/30).

Giải pháp 1 Nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý về sự cần thiết phải

tăng cường công tác thanh tra giáo dục ở trường Đại học Đồng Tháp là yếu tố

không thể thiếu được trong hoạt động thanh tra của nhà trường. Chỉ có nhận thức

đúng về hoạt động này, TTrGD mới thực sự là “cánh tay dài” của Hiệu trưởng

trong quản lý hoạt động thanh tra giáo dục. Cán bộ quản lý thanh tra có thể chỉ

READ  Học sinh giỏi tiếng anh là gì ? Những từ liên quan 

đạo, điều hành hoạt động thanh tra theo đúng yêu cầu đặt ra trên cơ sở nắm bắt

được hoạt động thanh tra phải thực hiện theo nguyên tắc gì, nội dung, hình thức

ra sao, kết luận và kiến nghị thế nào…; cán bộ làm công tác thanh tra hiểu rõ

pháp luật, thực hiện thuần thục các thao tác, qui trình thanh tra, xử lý tốt các tình

huống nảy sinh; các đơn vị trong nhà trường phải có sự phối hợp, giúp đỡ và

thực hiện tốt các yêu cầu thanh tra.

Giải pháp 2 cũng là giải pháp hết sức quan trọng được tất cả các đối tượng

trong nhà trường quan tâm vì nó tác động trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả

hoạt động thanh tra giáo dục trong nhà trường. Giải pháp này nhằm trang bị cho

đội ngũ cán bộ TTrGD những kiến thức về pháp luật, những qui định trong hoạt

động thanh tra, những kỹ năng cần thiết và nghiệp vụ thanh tra cơ bản giúp họ có

đủ khả năng và tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng nhiệm

vụ, thẩm quyền theo qui định của nhà trường cũng như thực thi văn bản pháp

luật pháp chế.

Giải pháp 3 là giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thanh tra có căn

cứ cần thiết để thực hiện đúng nhiệm vụ của mình với việc ra được những kết

luận chính xác, khách quan, trung thực.

Hai giải pháp còn lại cũng thu được kết quả đánh giá khá cao. Tuy nhiên

giải pháp 4 có 03/30 ý kiến đánh dấu cần thiết (chiếm tỷ lệ 10,00%), trong ý kiến

này, họ cho rằng việc đổi mới công tác thanh tra là theo quy định của cấp có

thẩm quyền, nếu chưa hợp lý thì có thể đề nghi cấp có thẩm quyền điều chỉnh

cho hợp lý, cần thiết thì đổi mới. Giải pháp 5 có 02/30 ý kiến (chiếm tỷ lệ

6,66%) cho là cần thiết vì có lẽ họ cho rằng đây là việc làm đương nhiên, cần có

trang bị những thiết bị phục vụ thanh tra là cần thiết, có trang bị đầy đủ thì thanh

tra mới ghi nhận những tư liệu khách quan và chính xác, đánh giá trung thực khi

kết luận thanh tra. Cả 05 giải pháp được thăm dò đều đạt 100% là rất cần thiết và

cần thiết.

3.3.4.2. Tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất

Bảng 3.2 Tính khả thi của các giải pháp

Mức độ khả thi

TT

Các giải pháp

Rất khả thi

Khả thi

Không

khả thi

SL

%

SL

%

SL

%

30

100,0

00

00

00

00

30

100,0

00

00

00

00

Nâng cao nhận thức cho

các cấp quản lý về sự cần thiết

1

phải tăng cường công tác

thanh tra giáo dục ở Trường

Đại học Đồng Tháp.

Tổ chức công tác thanh tra

2

giáo dục ở Trường Đại học

Đồng Tháp một cách bài bản,

khoa học.

Chú trọng nâng cao phẩm

chất đạo đức, trình độ chuyên

3

môn nghiệp vụ cho đội ngũ

25

83,44

05

16,66

00

00

25

83,44

03

10,00

[external_link offset=2]

02

06,66

25

83,44

02

06,66

03

10,00

cán bộ làm công tác thanh tra

giáo dục của Nhà trường.

READ  Sữa TH true milk có tốt không ? Dùng cho bé mấy tháng ? Giá bao nhiêu tiền ?

Đổi mới phương pháp, hình

4

thức, quy trình công tác thanh

tra giáo dục của Nhà trường.

Đảm bảo các điều kiện để

5

nâng cao hiệu quả công tác

thanh tra giáo dục ở Trường

Đại học Đồng Tháp.

Biểu đồ 3.2 Tính khả thi của các giải pháp

Qua kết quả thống kê, cả 5 giải pháp đưa ra lấy ý kiến đều có tính khả thi

cao. Giải pháp 1, giải pháp 2 chiếm tỷ lệ 100% về mức độ khả thi và rất khả thi.

Đây cũng là 2 giải pháp hết sức cần thiết trong công tác thanh tra giáo dục của

nhà trường.

Thanh tra giáo dục trong trường đại học hiện nay được coi là một chức

năng thiết yếu của quản lý giáo dục nói chung và quản lý các hoạt động nói

riêng, được các cấp quản lý và mọi đối tượng trong trường đại học quan tâm.

Nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý về sự cần thiết phải tăng cường công tác

thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp (giải pháp 1). Tổ chức công tác

thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp một cách bài bản, khoa học là

rất cần thiết, có như vậy việc thanh tra mới có tính khoa học và chính xác (giải

pháp 2).

Các giải pháp còn lại cũng có tính khả thi cao. Mặc dù vậy, giải pháp 3 có

05/30 ý kiến (chiếm tỷ lệ 16.66%) họ cho rằng việc chú trọng nâng cao phẩm

chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác

thanh tra giáo dục của Nhà trường là khả thi, vấn đề là các cộng tác viên tham

gia công tác thanh tra cần phải nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về thanh tra

do Ngành, Nhà nước ban hành, tránh vi phạm quy định. Giải pháp 4 có 02/30 ý

kiến (06,66%) cho rằng không khả thi vì: Việc đổi mới phương pháp, hình thức,

quy trình công tác thanh tra giáo dục của nhà trường là yêu cầu của mỗi cơ sở

giáo dục, không nên thay đổi tùy tiện, sẽ vi phạm nguyên tắc thanh tra, sai lệch

các quy định trong việc tổ chức triển khai nội dung và hình thức của cuộc thanh

tra, cần cẩn trọng, nếu không sẽ sai các quy định của thanh tra.

Giải pháp 5 có 03/30 ý kiến (chiếm tỷ lệ 10,00%) cho rằng việc đầu tư các

trang thiết bị hiện đại cho hoạt động thanh tra là khó khăn do kinh phí hạn hẹp;

Bộ GD & ĐT chưa có văn bản qui định rõ về việc trang bị phương tiện làm việc,

cơ sở vật chất, tài chính phục vụ công tác thanh tra đối với những nhà trường có

bộ máy thanh tra đào tạo chuyên trách như Đại học Đồng Tháp. Việc trang bị các

thiết bị hiện đại hiện nay chỉ ở mức độ cung cấp các thiết bị làm việc tại phòng

làm việc, máy ảnh để ghi lại các hình ảnh, chưa trang bị các máy quay camera,

máy ghi âm….theo các ý kiến thì không khả thi vì chưa cần thiết như vậy.

Tiểu kết chương 3

Dựa trên các kết quả thăm dò đã thống kê được về sự cần thiết và tính khả

READ  【Bí Kíp Làm Đẹp】Tắm Bột Đậu Đỏ Bao Lâu Thì Trắng?

thi của các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra giáo dục ở

Trường Đại học Đồng Tháp, chúng tôi có những ý sau sau đây:

Từ kết quả khảo sát cho thấy, trong 5 giải pháp đề xuất nói trên thì giải

pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý về sự cần thiết phải tăng cường

công tác thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp; giải pháp 2: Tổ chức

công tác thanh tra giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp một cách bài bản, khoa

học được đánh giá có tầm quan trọng và tính khả thi cao nhất vì không khó thực

hiện trong điều kiện quản lý giáo dục ở các trường đại học hiện nay.

Các giải pháp đề xuất trong luận văn có thể chưa thật sự đầy đủ, nhưng

đó là sự vận dụng của những hiểu biết cơ bản về hoạt động thanh tra giáo dục

trong Trường Đại học Đồng Tháp qua 03 năm khởi đầu hoạt động từ khi thành

lập bộ máy TTrGD của trường. Tuy vậy, qua kết quả khảo sát cũng cho thấy các

giải pháp này có thể áp dụng được trong thực tiễn và có tính khả thi cao.

Để những giải pháp trên thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, ngoài sự

quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp quản lý trong toàn trường đại học, sự nỗ lực cố

gắng của tổ chức thanh tra giáo dục ở trường Đại học Đồng Tháp còn cần phải

có sự ủng hộ, phối hợp của đội ngũ cán bộ quản lý và tất cả các lực lượng trong

nhà trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Công tác tự kiểm tra, thanh tra trong Trường Đại học Đồng Tháp là một

công tác quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý của Nhà

trường; nó góp phần thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của trường theo từng năm

học, theo yêu cầu của địa phương và của xã hội.

Khi thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, thanh tra thì việc thực hiện kế

hoạch hóa của từng cá nhân, từng đơn vị, của nhà trường được chú ý và kiện

toàn hơn; hoạt động quản lý của các cán bộ và nhân viên được đảm bảo tốt theo

yêu cầu; hoạt động của nhà trường sẽ dần dần đi vào nề nếp. Các đơn vị có

nhiệm vụ đào tạo (các Khoa chuyên môn) cần quan tâm đến chất lượng đào tạo,

thường xuyên có kế hoạch kiểm tra dự giờ các giảng viên, theo dõi tiến độ thực

hiện trong học kỳ và cả trong năm học; Đối với các đơn vị phục vụ đào tạo

(Phòng, Ban, Trung tâm..) cần chú trọng các kế hoạch hoạt động, thường xuyên

kiểm tra tiến độ thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.

Khi tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra thì ý thức tự giác, ý thức

vượt khó để vươn lên của mọi thành viên trong nhà trường đều được phát huy;

phát huy được những nhân tố điển hình của những đơn vị, cá nhân khi đạt được

[external_footer]

Viết một bình luận