Phân biệt mysql_fetch_assoc,mysql_fetch_array,…

Các lệnh mysql_fetch_assoc,mysql_fetch_array,mysql_fetch_object đều dùng để fetch dữ liệu từ câu query, tuy nhiên dữ liệu trả về sẽ có dạng khác nhau ứng với mỗi câu lệnh.

Ví dụ:

$sql = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE id=id"); 

+ mysql_fetch_assoc():

$rs = mysql_fetch_assoc($sql);

Dữ liệu trả về sẽ có dạng:

[external_link_head]

Array( 'tên_field1'=>giá trị 1, 'tên_field2'=>giá trị 2, 'tên_field3'=>giá trị 3, ); 

Và 1 mảng như vậy gọi là associative array

Hiển thị dữ liệu:

[external_link offset=1]

echo $rs['tên_field1'],$rs['tên_field2'] 

+ mysql_fetch_row():

$rs = mysql_fetch_row($sql);

Dữ liệu trả về sẽ có dạng:

Array( 0=>giá trị 1, 1=>giá trị 2, 2=>giá trị 3, ); 

Và 1 mảng như vậy gọi là enumerated array

Hiển thị dữ liệu

echo $rs[0],$rs[1] 

+ mysql_fetch_array():

$rs = mysql_fetch_array($sql,mode_fetch);

trong đó mode_fetch có các giá trị:

+ MYSQL_ASSOC: trả về associative array(giống mysql_fetch_assoc())

+ MYSQL_NUM: trả về enumerated array(giống mysql_fetch_row())

+MYSQL_BOTH : (mặc định)

Dữ liệu trả về sẽ có dạng:

Array( 'tên_field1'=>giá trị 1, 0=>giá trị 1, 'tên_field2'=>giá trị 2, 1=>giá trị 2, 'tên_field3'=>giá trị 3, 2=>giá trị 3, ); 

Hiển thị dữ liệu:

[external_link offset=2]

echo $rs['tên_field1'],$rs['tên_field2']; //hoặc echo $rs[0],$rs[1]; // 0,1 là thự tự của các field trong table 

+ mysql_fetch_object():

$rs = mysql_fetch_object($sql);

Dữ liệu trả về sẽ có dạng:

Object ( 'tên_field1'=>giá trị 1, 'tên_field2'=>giá trị 2, 'tên_field3'=>giá trị 3, ); 


Hiển thị dữ liệu:

echo $rs->tên_fiel1,$rs->tên_fiel2,.. [external_footer]

READ  Để Tri Ân Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì Archives, Tri Ân In English

Viết một bình luận