quả đu đủ in English – Vietnamese-English Dictionary

translations quả đu đủ

Add

  • tôi sẽ rất sẵn lòng mời bạn những quả chuối, quả đu đủ này.

    [external_link_head]

    I would be happy to share these bananas and papayas with you.

Quả đu đủ này bị nhiễm bệnh đốm vòng.

This papaya is infected with papaya ringspot virus.

ted2019

Đầu tiên, hãy nhìn vào quả đu đủ sau.

First, take a look at papaya.

ted2019

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng bây giờ, hãy nhìn quả đu đủ này.

But now, look at this papaya.

ted2019

Nếu bạn tới chỗ tôi, tôi sẽ rất sẵn lòng mời bạn những quả chuối, quả đu đủ này.

If any of you come to my place, I would be happy to share these bananas and papayas with you.

ted2019

Nhưng chúng tôi phát hiện ra nếu bạn trồng cây chuối, cây đu đủ ở xung quanh những cái hố này, thì chúng sẽ rất phát triển vì chúng hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng và bạn sẽ có những quả chuối, quả đu đủ ngon lành.

But we discovered that if you plant banana trees, papaya trees on the periphery of these leach pits, they grow very well because they suck up all the nutrients and you get very tasty bananas, papayas.

ted2019

Hãy xem cà rốt , bí ngô , cam , quả xoài , và cả đu đủ .

Think of carrots , pumpkins , oranges , mangoes , and papayas .

EVBNews

[external_link offset=2]

Hầu hết các ngôi nhà được làm từ vật liệu địa phương, và hầu hết nền kinh tế dựa vào cá, dừa và hoa quả (đặc biệt là chuối và đu đủ) như trụ cột của chế độ ăn uống của họ, mặc dù nhập khẩu gạo, đường và thuốc lá cũng được coi là nhu cầu cần thiết.

Most houses are made from local materials, and most households rely on fish, coconut and fruit (particularly banana and papaya) as the mainstay of their diet, though imported rice, sugar and tobacco are also seen as necessities.

WikiMatrix

Cầu Dừa Đủ Xoài – Ở miền nam Việt Nam , các loại trái cây phổ biến thường được cúng trong mâm ngủ quả trên bàn thờ gồm mãng cầu , dừa , đu đủ , và xoài vì chúng nghe giống như ” cầu dừa đủ xài ” trong phương ngữ ở miền Nam Việt Nam là đủ tiền xài .

Cầu Dừa Đủ Xoài – In southern Vietnam , popular fruits used for offerings at the family altar in fruit arranging art are the soursop , coconut , papaya , and mango , since they sound like ” cầu vừa đủ xài ” , we pray for enough money to spend in the southern dialect of Vietnamese .

EVBNews

Các gia đình Việt Nam cũng bày mâm gồm năm thứ trái cây trên bàn thờ gọi là ” Mâm Ngũ quả ” , bao gồm chuối , cam , kim quất , bưởi và phật thủ ( nhiều nơi khác trưng Na , Dừa , Đu Đủ , Xoài Và Dứa ; vì chúng được hiểu là Cầu , Dừa , Đủ , Xài ) .

Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called ” Ngũ Quả ” , including banana , orange , kumquat , pomelo and finger citron ( some other places have Custard Apple , Coconut , Papaya , Mango and Pineapple ; since it spells out Cau , Dua , Du , Xai ) .

EVBNews

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

READ  Đắp mặt nạ sữa chua có tác dụng gì

Viết một bình luận