Quy chế dân chủ ở cơ sở

 • Hiệu quả phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh

  Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) là tiền đề quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội trong doanh nghiệp. Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt QCDC.

 • Thuận Thành: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển kinh tế – xã hội

  Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp.

  [external_link_head]

 • Bắc Ninh: Tạo đồng thuận từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

  Việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã và đang được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Ninh triển khai hiệu quả, đi vào nền nếp. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở Đảng bộ huyện Như Thanh

  Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở các tổ dân phố, thôn, xóm trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

 • Sốp Cộp: Tạo đồng thuận từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới.

  [external_link offset=1]

 • Thị xã Hoài Nhơn: Tạo đồng thuận xã hội nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ vậy, đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 • Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã ở Quảng Ninh

  Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS), tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 • Đồng Nai: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương, đơn vị

  Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Dân vận, luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh Đồng Nai tích cực thực hiện, tạo nhiều chuyển biến rõ nét.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở Bình Thuận

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhất là trong các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, các công trình trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, của Trung ương được chú trọng. Nhờ đó, đã tạo sự đồng thuận cao của người dân, mặt khác vừa đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

 • Hoà Bình: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở – Động lực phát triển bền vững

  Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) theo phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

 • Hoài Nhơn: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

  (Danvan.vn) Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), việc đẩy mạnh thực hiện QCDC được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tích cực thực hiện, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngay từ địa phương, cơ sở.   

  [external_link offset=2]

 • Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở tỉnh Nam Định

  Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 • Huyện Cao Phong (Hòa Bình) đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  (Danvan.vn) Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt. Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tuyên truyền Nhân dân tự giác, tích cực thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

 • Huyện Tân Lạc: Đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất

  Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã vận dụng linh hoạt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội. Qua đó, khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở từng bước đi vào thực chất.

 • Hà Nội: Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ trọng tâm

  Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Những tháng cuối năm 2021, việc triển khai Quy chế dân chủ sẽ tiếp tục gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

[external_footer]

READ  Top 10 sữa rửa mặt cho da dầu mụn hiệu quả nhất bạn không nên bỏ qua – BlogAnChoi

Viết một bình luận