ST là gì? Ý nghĩa của từ st

ST là gì ?

ST là “Saint” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ST

ST có nghĩa “Saint”, dịch sang tiếng Việt là “Thánh”. Thường được viết thành (St hoặc St.), xuất hiện trong Cơ Đốc giáo.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

ST là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ST là “Saint”.

Một số kiểu ST viết tắt khác:

+ Internet Stream Protocol: Giao thức luồng Internet.

+ Stone: Đá. Tên của một đơn vị dùng để đo khối lượng, được viết là “stone” hoặc “stone weight” (st.).

+ Street: Đường phố.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ST:

+ ICP: Internet Content Provider (Nhà cung cấp nội dung Internet).

+ ES: Elementary Stream (Luồng cơ bản).

+ RSVP: Resource Reservation Protocol (Giao thức dành riêng tài nguyên).

+ IKE: Internet Key Exchange (Trao đổi khóa Internet).

+ MOP: Maintenance Operations Protocol (Giao thức hoạt động bảo trì).

[external_link offset=2]

[external_footer]

READ  diễn viên đóng thế in English – Vietnamese-English Dictionary

Viết một bình luận