sự lựa chọn in English – Vietnamese-English Dictionary

translations sự lựa chọn

Add

 • Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, phải không?

  [external_link_head]

  We don’t have much choice, do we?

 • Có vẻ Capua chẳng quan tâm đến sự lựa chọn của ông.

  It appears Capua does not care for your selection.

 • Việc ăn uống ở đó dường như là sự lựa chọn dễ nhất và rẻ nhất.

  Eating there seemed like the easiest and cheapest option.

 • Yeah, bởi vì đó là sự lựa chọn hoàn hảo.

  Yeah, because it is slim pickings.

Chúng ta có một sự lựa chọn.

LDS

Tôi không ở đây vì sự lựa chọn

OpenSubtitles2018.v3

Bây giờ, nghĩ về những sự lựa chọn của chính bạn

Think about your own choices.

ted2019

Nhưng một số tín đồ có sự lựa chọn khác.

But some have chosen to do otherwise.

jw2019

[external_link offset=1]

Xem thử Nhấn vào nút này để xem thử sự lựa chọn của bạn

Preview Click on this button to see what your selections look like in action

KDE40.1

Những sự lựa chọn như thế không phải lúc nào cũng dễ dàng thấy rõ.

Such choices are not always easy to see clearly.

LDS

OpenSubtitles2018.v3

Vậy nên, chúng ta có một sự lựa chọn.

LDS

Việc ăn uống ở đó dường như là sự lựa chọn dễ nhất và rẻ nhất.

Eating there seemed like the easiest and cheapest option.

jw2019

sự lựa chọn khác không?

jw2019

Tôi biết tôi không phải sự lựa chọn rõ ràng cho thị trưởng.

Now, I know that I’m not the obvious choice for mayor.

OpenSubtitles2018.v3

Đây là những sự lựa chọn.

LDS

“30 phút” không phải là sự lựa chọn ban đầu cho đĩa đơn thứ ba của nhóm.

“30 Minutes” was not originally the choice for the group’s third single.

WikiMatrix

Nhưng tôi sẽ hỏi một câu, đâu là sự lựa chọn?

But I will ask the question, what’s the alternative?

QED

Ngay khi Kern rút lui, cô hãy viết cô ta sẽ là sự lựa chọn thay thế.

As soon as Kern withdraws, you say she’ll be the replacement.

OpenSubtitles2018.v3

Chẳng lẽ còn ý nghĩa đi về đâu trong sự lựa chọn con đường?

How shall I know if I do choose the right?

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Tôi có sự lựa chọn nào đâu

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng sau đó tôi nhìn vào sự lựa chọn.

But then I look at the choices.

QED

Vâng đầu tiên của tất cả, họ đã cho chúng tôi một sự lựa chọn nhiều.

Well first of all, they gave us a multiple choice.

QED

Tôi không có sự lựa chọn.

OpenSubtitles2018.v3

Còn sự lựa chọn nào không?

OpenSubtitles2018.v3

Suy cho cùng, sự lựa chọn là của chính bạn!—Giô-suê 24:15.

In the end, the choice is yours! —Joshua 24:15.

jw2019

Sự lựa chọn Valens nhanh chóng gây bất đồng.

The election of Valens was soon disputed.

WikiMatrix

Anh không có sự lựa chọn nào khác. ”

I didn’t have a choice. ”

OpenSubtitles2018.v3

Đây là sự lựa chọn của anh ấy.

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

READ  Ngày 10 tháng 10 là ngày gì? Có sự kiện gì đặc biệt? Săn sale ở đâu? – Thegioididong.com

Viết một bình luận