thẻ nhân viên in English – Vietnamese-English Dictionary

nó là thẻ nhân viên.

it’s an employee identification badge.

Bạn đang xem: thẻ nhân viên in English – Vietnamese-English Dictionary

opensubtitles2018.v3

và tôi cần lấy lại vụ khí và thẻ nhân viên của cậu

and i’m gonna need your weapon and employee id too.

opensubtitles2018.v3

tôi có bản sao thẻ nhân viên của ông ấy

i’ve got a copy of his original party membership card.

opensubtitles2018.v3

cứu mọi người khỏi bàn tay vô hình, những bàn tay làm thẻ nhân viên cho chúng tôi.

saving everyone from the invisible hand, one that brands us with an employee badge.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

nếu cô ta mà có thẻ nhân viên bệnh viện.

if she has a hospital id

opensubtitles2018.v3

tôi chỉ muốn biết tại sao một cái thẻ nhân viên lại đáng giá 30 triệu Đô…

i need to know why a prox card is worth $ 30 million…

opensubtitles2018.v3

Xem thêm: Mua máy sấy tóc loại nào tốt, giá rẻ nhất 2018 liệu bạn đã biết?

nếu ông muốn thông tin về thẻ nhân viên, ông không may rồi.

if you want information on the prox card, you’re out of luck.

opensubtitles2018.v3

thẻ nhân viên của em đâu?

where are my letters of recommendation?

opensubtitles2

tôi cầm lấy và mở nắp phong bì , rút ra ba bức ảnh – một nam và hai nữ – đều là ảnh chụp chân dung dùng để dán vào thẻ nhân viên .

i took it and opened the flap , extracting three pictures – two women and one man , all posing for mug shots of the employeebadge variety .

evbnews

cô làm ơn đưa thẻ cho nhân viên rửa xe.

and if you’ll hand this to your car wash professional.

opensubtitles2018.v3

tetch vào được nhờ dùng thẻ khỏa của nhân viên.

tetch got in using an employee’s key card.

opensubtitles2018.v3

xin đưa thẻ này cho nhân viên rửa xe, chúc hài lòng với a-1.

please give this to your car wash professional, and have an a-1 day.

opensubtitles2018.v3

vì lý do này, nhiều bệnh nhân sử dụng thẻ maoi-card, Để nhân viên cấp cứu có thể sử dụng các thuốc có tương tác với maois.

for this reason, many users carry an maoi-card, which lets emergency medical personnel know what drugs to avoid.

wikimatrix

vào thứ ba ngày 18 tháng 9, cuộc điều tra đã xóa tất cả các nhân viên làm sai trái như các thẻ tên ‘bị xâm phạm an toàn’ của các nhân viên.

on tuesday 18 september, the inquiry cleared all officers of wrongdoing as the name tags ‘compromised safety’ of the officers.

wikimatrix

nhân viên lúc này sẽ giúp kiểm tra xem thẻ tín dụng kia có hoạt động không.

and the officer would then verify if the stolen credit card worked.

ted2019

cùng với việc sử dụng việc chấm công truyền thống và kiểm soát truy cập (đặc biệt với hình ảnh cá nhân), vô số ứng dụng khác đã được tìm thấy cho thẻ nhựa, ví dụ như cho khách hàng cá nhânthẻ thành viên cho các môn thể thao bán vé và trong các hệ thống giao thông công cộng địa phương để sản xuất vé tháng, thẻ thông minh, cho việc sản xuất các trường học và chứng minh đại học cũng như cho sản xuất thẻ id quốc gia.

alongside the traditional uses in time attendance and access control (in particular with photo personalization), countless other applications have been found for plastic cards, e.g. for personalized customer and memberscards, for sports ticketing and in local public transport systems for the production of season tickets, for the production of school and college identity cards as well as for the production of national id cards. card

wikimatrix

một cuộc điều tra về việc vứt bỏ các thẻ tên của hàng chục nhân viên cảnh sát tại cuộc biểu tình thứ bảy ngày 8 đã được đưa ra bởi bộ chỉ huy tiêu chuẩn chuyên nghiệp cảnh sát new south wales sau các lời phàn nàn công khai.

Xem thêm: Lịch Âm Ngày 22 Tháng 5 Năm 2021 – Lịch Vạn Niên 22/5/2021

an inquiry into the removal of name tags by dozens of police officers at the saturday 8th protest was launched by the new south wales police professional standards command following public complaints.

wikimatrix

thành phố không bị cháy nhưng công ty của bà đã đốt phim cộng hòa và những người khác đang đốt hồ sơ nhân viên, sách cấm và thẻ đảng viên chính trị của họ.

the city was not under fire but her company was burning republican films and others were burning employee records, incriminating books and political party membership cards.

wikimatrix

anh ta thuộc bên tôi, l àm nhiệm vụ nhân viên tang chứng với thẻ dọn dẹp phòng này, nhưng tôi nói với anh rồi, không hề có ai tên như vậy làm việc ở đây.

he’s in our system as an evidence officer with a clearance card for this room, but i’m telling you, nobody by that name has ever worked here.

opensubtitles2018.v3

người biểu tình đã tranh cãi phiên bản này, nói rằng các nhân viên cảnh sát tại cuộc biểu tình đã đeo thẻ velcro.

demonstrators have contested this version, stating the police officers at the protest were wearing velcro tags.

wikimatrix

trong các phòng ban tương ứng, mỗi nhân viên nhận được một số thẻ đồng hồ xác định, vẫn còn với anh ta miễn là anh ta ở trong một bộ phận nhất định hoặc với công ty.

within the respective departments, each employee receives a definite clock card number, which remains with him as long as he is in a certain department or with the company.

wikimatrix

mỗi khi tôi quẹt thẻ, hệ thống sẽ tự động hiển thị lên màn hình và nhân viên sân bay… sẽ chào đón tôi bằng một câu quen thuộc:

when i run my card, the system automatically prompts the desk clerk to greet me with this exact statement:

opensubtitles2018.v3

nếu nó được gắn thẻ kèm theo chi tiết nhận dạng , nhân viên chắc chắn hình dung lộ trình túi của bạn lẽ ra phải đến và cuối cùng sẽ chuyển nó đến đó ( hoặc ít nhất thì cũng gọi để thông báo cho bạn biết là đã tìm thấy hành lý ) .

if it’s tagged with your identification details , employees will most likely figure out where your bag was supposed to go and eventually send it there ( or at least call to inform you it’s been found ) .

evbnews

nếu nó được gắn thẻ kèm theo chi tiết nhận dạng , nhân viên chắc chắn hình dung lộ trình túi của bạn lẽ ra phải đến và cuối cùng sẽ chuyển nó đến đó ( hoặc ít nhất thì cũng gọi để thông báo cho bạn biết là đã tìm thấy hành lý ) .

if it ‘s tagged with your identification details , employees will most likely figure out where your bag was supposed to go and eventually send it there ( or at least call to inform you it ‘s been found ) .

evbnews

Nguồn: https://meovataz.com
Danh mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận