theo yêu cầu in English – Vietnamese-English Dictionary

translations theo yêu cầu

Add

  • Tôi sẽ là đại diện cho ông Torres đây theo yêu cầu của thân chủ tôi

    [external_link_head]

    I’m going to represent Mr. Torres by request of my client

  • Miễn là có dữ liệu, bạn có thể tạo ra từng phần theo yêu cầu.

    So as long as you have the data, you can create the part on demand.

Chuyện này, chúng ta chỉ làm theo yêu cầu thôi.

We can only answer to what you ask. Fine, let’s just go.

QED

KDE40.1

Theo yêu cầu của chúng tôi.

OpenSubtitles2018.v3

Sau đó, trong cùng một ngày, GS Quirrell đã đột nhập vào hầm theo yêu cầu của Voldemort.

Later that same day, Professor Quirrell broke into the vault under orders from Voldemort.

WikiMatrix

Một tên khủng bố, theo yêu cầu.

One terrorist, as requested.

OpenSubtitles2018.v3

Vui lòng chọn “Trực tiếp và theo yêu cầu” hoặc chuyển sang báo cáo khác.

Please select “Live & on demand” or switch to a different report.

support.google

[external_link offset=1]

Theo yêu cầu của Jamie, Michael cởi mặt nạ ra.

At Jamie’s request, Michael takes off his mask.

WikiMatrix

Qua ba cách khác nhau, Chúa Giê-su tỏ ra không muốn làm theo yêu cầu của bà.

In three different ways, Jesus indicated that he was not inclined to do what she wanted.

jw2019

Thống đốc không hài lòng, nhưng anh phi… cắt điện trên toàn đo theo yêu cầu.

The governor’s not happy, but you’ll have a power cut all over the island.

OpenSubtitles2018.v3

Sản phẩm tùy chỉnh là những sản phẩm duy nhất và được làm theo yêu cầu.

Customised products are unique and built to order.

support.google

Tim Drake trở thành Robin sau Todd, nhưng phải từ bỏ theo yêu cầu của cha mình.

Tim Drake assumes the Robin identity after Todd and becomes the third Robin, but quits at the request of his father.

WikiMatrix

Có video theo yêu cầu về điều đó.

There’s on-demand video for that.

ted2019

Các đuôi phổ biến nhất được sử dụng cho video theo yêu cầu là MPEG-2, MPEG-4 và VC-1.

The most common codecs used for VoD are MPEG-2, MPEG-4 and VC-1.

WikiMatrix

Theo yêu cầu của ngài ủy viên.

On the commissioner’s request.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng chúng tôi không thể làm theo yêu cầu vô lí này.

However, we cannot listen to excessive demands.

OpenSubtitles2018.v3

Tuyên ngôn Đảng do Peter Struve viết theo yêu cầu của Radchenko.

The Manifesto of the new party was written by Peter Struve at Radchenko’s request.

WikiMatrix

Thiết kế theo yêu cầu cá nhân, bất cứ gì họ muốn.

[external_link offset=2]

Designed to individual requirements whatever they may be.

OpenSubtitles2018.v3

Ứng dụng thường để xác định chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.

The application often determines the required product quality.

WikiMatrix

Ngược lại, tiếng cười theo yêu cầu, chúng ta nghĩ nó nghe có vẻ giả tạo.

In contrast, posed laughter, we might think it sounds a bit fake.

ted2019

Đồng phục theo yêu cầu của anh, Sĩ quan Blart.

Your uniform, as requested, Officer Blart.

OpenSubtitles2018.v3

Lâu đài ở Rydzyna được xây năm 1700 bởi Pompeo Ferrari theo yêu cầu của ông.

Castle in Rydzyna was rebuilt in 1700 by Pompeo Ferrari on his order.

WikiMatrix

Bây giờ là giờ cho chương trình bệnh viện theo yêu cầu

It’s time now for hospital requests.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Kích thước theo yêu cầu quảng cáo

support.google

Năm 30 tuổi, theo yêu cầu của vua thì Giáo hoàng Phaolô III sắc phong Hồng y.

At the age of thirty, at the request of the King, Pope Paul III made d’Este a cardinal.

WikiMatrix

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M [external_footer]

READ  Trà Sữa Xiên Que Hot & Cold – Lê Văn Sỹ ở Quận Tân Bình, TP. HCM

Viết một bình luận