Thiết kế cơ sở (Basic Design) là gì? Trình tự thẩm định thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở (Basic Design) là gì? Trình tự thẩm định thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở (Basic Design) (Nguồn: jooinn)

[external_link_head]

Thiết kế cơ sở (Basic Design)

Thiết kế cơ sở – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Basic Design.

Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo. (Theo Luật Xây dựng năm 2014)

[external_link offset=1]

Trình tự thẩm định thiết kế cơ sở

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

a) Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư, đồng thời gửi tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định dự án. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tờ trình thẩm định dự án; hồ sơ dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; các văn bản pháp lí có liên quan;

b) Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức theo qui định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến dự án. 

READ  Bé 5 tháng tuổi ăn dặm bao nhiêu là đủ?

Khi thẩm định dự án có qui mô nhóm A được đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở.

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định thiết kế cơ sở

a) Chủ đầu tư, đơn vị đầu mối quản lí về hoạt động PPP gửi hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đến người quyết định đầu tư, đồng thời gửi tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo qui định;

b) Trong thời gian 5  ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo qui định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án.

Thời hạn thẩm định thiết kế cơ sở

[external_link offset=2]

Thời hạn thẩm định thiết kế cơ sở không quá 60 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia, 30 ngày đối với dự án nhóm A, 20 ngày đối với dự án nhóm B và 15 ngày đối với dự án nhóm C.

Thời hạn thẩm tra thiết kế cơ sở

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra theo qui định, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và kí kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; 

READ  máy xay sinh tố in English – Vietnamese-English Dictionary

Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 30 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 20 ngày đối với dự án nhóm A; 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định thiết kế cơ sở. (Theo Nghị định Số: 59/2015/NĐ-CP) [external_footer]

Viết một bình luận