Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác-Lênin là gì? 

ON

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác-Lênin là gì? 

  [external_link offset=1]

  • A. Là một phạm trù triết học
  • B.  Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác 
  • C. Là toàn bộ thế giới hiện thực
  • D. Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

CÂU HỎI KHÁC

 • Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác-Lênin là gì? 
 • Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở….?
 • Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì? 
 • Quan điểm: vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào?
 • V.I..Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên?
 • Quan điểm: ‘Bản chất của thế giới là ý thức’ là quan điểm của trường phái triết học nào?
 • Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?
 • Theo Ăngghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản? 
 • Theo Ph.Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là?
 • Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì? 
 • Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất là gì?
 • Theo triết học MácLênin vật chất là?
 • Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm?
 • Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là?
 • Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là?
 • Chọn câu trả lời đúng:
 • Chọn câu trả lời đúng
 • Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học MácLênin?
 • Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC: 
 • Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC.
 • Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC.
 • Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC?
 • Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian?
 • Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các phân tử, các hạt cơ bản…?
 • Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các nguyên tử, các quá trình hóa hợp và phân giải?
 • Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường?
 • Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay thế các phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội loài người?
 • Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào? 
 • Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất? 
 • Theo chủ nghĩa MácLênin, phát triển là?
 • Phạm trù nào nói lên mối lien hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng hay giữa các nhân tố, các thuộc tính, các mặt trong cùng một sự vật và hiện tượng?
 • Đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội là?
 • Chọn câu sai trong các câu sau:
 • Quan niệm của triết học MácLênin về sự phát triển? 
 • Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
 • Phạm trù nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tốc cấu hình sự vật?
 • Phạm trù dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, làm cho nó là nó và phân biệt nó với cái khác?
 • Quy luật nào vạch ra cách thức của sự vận động, phát triển? 
 • Quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển? 
 • Phủ định biện chứng là?
 • Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC?
 • Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC?
 • Xác định câu đúng nhất theo quan điểm của triết học MácLênin?
 • Mối liên hệ của các sự vật hiện tượng là gì? Xác định câu trả lời đúng nhất?
 • Chọn câu trả lời đúng: Chất của sự vật là?
 • Xác định quan niệm sai về phủ định biện chứng?
 • Ph.Ăngghen viết: “[………] là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: [………] đã sáng tạo ra bản thân con người”. Hãy điền một từ vào chổ trống để hoàn thiện câu trên?
 • Trong Bút ký triết học”, V.I.Lênin viết: “Nhận thức là sự tiến gần mãi mãi và vô tận của [………] đến khách thể”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên?
 • Triết học MácLênin cho rằng, thực tiễn là toàn bộ [………] có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo thế giới khách quan. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện quan điểm trên?
 • Ph.Ăngghen viết về vai trò động lực của thực tiễn đối với nhận thức như sau: “Khi xã hội có nhu cầu về kỹ thuật thì nó thúc đẩy khoa học phát triển hơn mười [………]”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên?

Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác-Lênin là gì? 

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

[external_footer]

READ  Mùa Yêu Cũ – Trung Quân – NhacCuaTui

Viết một bình luận