Tổng hợp bài tập C có lời giải của Lập Trình Không Khó

Chào các bạn, hôm này Lập trình không khó sẽ mang tới các bạn một loạt bài tập c/c++ có lời giải. Đây là các bài tập lập trình C/C++ có lời giải từ cơ bản tới nâng cao. Bao gồm các phần:

Ngoài 20 bài tập lập trình C/C++ này ra, bạn cũng có thể tham khảo các series bài tập khác của Lập Trình Không Khó có lời giải dưới đây:

[external_link_head]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

[external_link offset=1]

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

Bài 1 Tính tng bình phương các s l t 1 đến n

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int i,s=,n;

    printf(“Nhap n:”);

    scanf(“%d”,&n);

    for(i=1;i<=n;i++)

    {

        if(i%2!=)

        {

            s=s+i*i;

        }

    }

    printf(“Tong binh phuong cac so le la: %d”, s);

    getch();

}    

Bai2 Tìm max ca 3 s a,b,c nhp t bàn phím

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a,b,c,max;

    printf(“Nhap a=”);

    scanf(“%d”,&a);

    printf(“Nhap b=”);

    scanf(“%d”,&b);

    printf(“Nhap c=”);

    scanf(“%d”,&c);

    max=a;

    if(b>max)

    {

          max=b;

    }

    if(c>max)

      {

        max=c;

     }

    printf(“gia tri lon nhat la: %d”,max);

    getch();

}

Bài 3

Nhp mt s nguyên t bàn phím, kim tra xem đó là s chn hay l

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{    

    int x;

    printf(“Nhap x:”);

    scanf(“%d”,&x);

    if(x%2==)

    {

        printf(“%d la so chan”,x);

    }

    else

    {

        printf(“%d la so le”,x);

    }

    getch();

}

Bai 4

Tìm ước s chung ln nht và bi s chung nh nht ca 2 s nguyên nhp t bàn phím

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<conio.h>

main()

{            

    int x,y,a,b;

    do

    {

        printf(“Nhap a,b = “);

        scanf(“%d%d”,&a,&b);

    }

    while(a<= || b<=);

    x=a;

    y=b;

    while(a!=b)

    {

        if(a>b)

        {

            a-=b;

        }

        else

        {

            b-=a;    

        }

    }

    printf(“Uoc chung lon nhat la %d”,a);

    printf(“\nBoi chung nho nhat la %d”,(x*y)/a);

    getch();

}

Bài 5

Nhp mt s nguyên t bàn phím. Kim tra mt s có phi là s hoàn ho?

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

main()

{    

    int x;

    int s=,i;

    printf(“Nhap mot so nguyen duong \n”);

    scanf(“%d”, &x);

    for(i=1;i<x;i++)

    {

        if(x%i== )

        {

            s=s+i;

        }        

    }

    if(s==x)

    {

        printf(“%d la so hoan hao”,x);

    }

    else

    {

        printf(“%d khong phai la so hoan hao”,x);

    }

    getch();        

}

Bài 6

Nhp mt s nguyên t bàn phím. Kim tra mt s có phi là s chính phương không?

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

main()

{    

    int x,y;

    printf(“Nhap x=”);

    scanf(“%d”,&x);  

    y=sqrt(x);

    if(x==y*y)

    {

        printf(“%d la so chinh phuong”,x);

    }

    else

    {

        printf(“%d khong phai la so chinh phuong”,x);        

    }

    getch();    

}    

Bài 7

Viết chương trình in ra các s nguyên t trong phm vi t 1 đến n, vi n nguyên nhp t bàn phím.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int n,i,j,dem;

    printf(“Nhap n=”);

    scanf(“%d”,&n);

    for(i=2;i<=n;i++)

    {        

        dem=;

        for(j=2;j<=i/2;j++)

        {

            if(i%j==)

            dem++;

        }        

        if(dem==)

        {

            printf(“%5d”,i);

        }

    }

    getch();

}

Bài 8

Viết chương trình tính:

S = 1+ x + 2×2 + 3×3 + ... + n xn

Vi x là s thc, n là s nguyên được nhp t bàn phím.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

main()

{    

    int n,i;

    float x,s=1;

    printf(“Nhap x,n:”);

    scanf(“%f %d”,&x,&n);

    for(i=1;i<=n;i++)

    {

        s=s+i*pow(x,i);        

    }

    printf(” Gia tri tinh duoc la:%0.2f “, s);

    getch();

}

Bài 9

Viết chương trình tính giá tr ca biu thc sau:

S(n) = 1 + 3 + 5 + +(2n+1), vi n bt k nhp t bàn phím.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int i,n,s=;

    printf(“Nhap n=”);

    scanf(“%d”,&n);

    for(i=1;i<=2*n+1;i=i+2)

    {

        s=s+i;

    }

    printf(“Gia tri bieu thuc la: %d “, s);

    getch();

}

Bài 10

Viết chương trình nhp x, y t bàn phím, tính giá tr ca biu thc sau:

  S = 2 x2 y + 1 |x1|       nếu x > y

       = 5 x 3 y3 x       nếu x<=y

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

main()

{

    float  x,y,s=;

    printf(“Nhap x=”);

    scanf(“%f”,&x);

    printf(“\nNhap y=”);

    scanf(“%f”,&y) ;    

    if(x>y)

    {

        s=2*x*x*y +1fabs(x1) ;    

    }    

    else

    {

        s=5*x 3*x*pow(y,3);

    }        

    printf (“\n gia tri tinh duoc la  %f”,s);

    getch();

}

BÀI TP PHN MNG 1 CHIU bài 11 đến bài 16

Bài 11

Nhp vào 1 dãy s nguyên. Hin th dãy s đó ra màn hình.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

[external_link offset=2]

main()

{    

    int a[50];

    int i,n;

    printf(“Nhap so phan tu mang: “);

    scanf(“%d”,&n);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        scanf(“%d”,&a[i]);

    }    

    printf(“\nMang vua nhap la:”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        printf(“%5d”,a[i]);

    }

    getch();

}

Bài 12

Nhp 1 dãy s nguyên đưa ra màn hình các s nguyên t có trong mng, v trí các s đó trong mng.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{    

    int a[50];

    int i,n,j,kt;

    printf(“Nhap so luong phan tu:”);

    scanf(“%d”,&n);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        scanf(“%d”,&a[i]);

    }    

    printf(“\nCac so nguyen to co trong  mang va vi tri cac so do trong mang la:”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        kt=;

        for(j=2;j<=a[i]/2;j++)

        {

            if(a[i]%j==)

            kt=1;    

        }

        if(kt==)

        printf(“\nso nguyen to %d vi tri %d trong mang “, a[i], i );

    }

    getch();

}

Bài 13

Nhp 1 dãy s nguyên không quá 50 phn t, in ra màn hình dãy s đã nhp

Đưa ra màn hình s ln nht có trong dãy và v trí ca nó trong dãy.

Sp xếp dãy s theo giá tr các phn t tăng dn

Tính tng và trung bình cng các s có trong dãy.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{    

    int a[50];

    int i,n,tg,max,j,s=;

    printf(“nhap vao so phan tu: “);

    scanf(“%d”,&n);

    for(i=;i<n;i++)

    {        

        scanf(“%d”, &a[i]);

    }

    max=a[];

    for(i=1;i<n;i++)

    {

        if(a[i]>max)

        {

            max =a[i];

        }

    }

    printf(“\nSo lon nhat =%d”,max);

    printf(“\nvi tri cua gia tri lon nhat trong day la: “);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        if (a[i]==max)

        {

            printf(“%6d”, i+1);

        }

    }

//sap xep day so theo thu tu tang dan

    for(i=;i<n1;i++)

       for(j=i+1; j<n; j++)

       {

        if(a[i]>a[j])

          {

            tg=a[i];

             a[i]=a[j];

              a[j]=tg;

           }

       }

    printf(“\nday so sau khi sap xep la:”);

       for(i=;i<n;i++)

       {

          printf(“%6d”,a[i]);

    }

//Tinh tong va trung binh cong cac so trong day

    for(i=;i<n;i++)

    {

        s=s+a[i];

       }

    printf(“\nTong cac so trong day la: %d”,s);

    printf(“\nTrung binh cong cac so trong day la: %f”, (float)s/n);

    getch();

}

Bài 14

Nhp 1 dãy n s nguyên (<n<30), in ra màn hình dãy s đã nhp

Đưa ra màn hình các s chn và v trí s chn đó trong dãy

Sp xếp dãy s theo giá tr các phn t gim dn.

Chèn s X vào dãy sao cho sau khi chèn gái tr các phn t vn gim dn(x nhp t bàn phím.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[30],i,j, n,tg,v,x;

    printf(“Nhap vao so phan tu: “);

    scanf(“%d”, &n);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        scanf(“%d”,&a[i]);

    }

//hien thi ra man hinh day so vua nhap

    printf(“day so vua nhap la:”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        printf(“%5d”,a[i]);

    }

//dua ra man hinh cac so chan va vi tri trong day

    printf(“\nCac so chan trong day va vi tri cac so do trong day la:”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        if(a[i]%2==)

        {

            printf(“\nso %d dung thu %d trong day”, a[i], i+1);

        }

    }

// sap xep day so theo gia tri cac phan tu giam dan

    for(i=;i<n1;i++)

    for(j=i+1;j<n;j++)

    {

        if(a[i]<a[j])

        {

            tg=a[i];

            a[i]=a[j];

            a[j]=tg;

        }

    }

    printf(“\nDay so sau khi sap xep la:”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        printf(“%5d”,a[i]);

    }

//chen so x vao day sao cho sau khi chen gia tri cac phan tu van tang dan (x nhap tu ban phim)

    printf(“\nNhap gia tri can chen X:”);

    scanf(“%d”, &x);

    v=;

    i=;

    while(a[i]>x)

    {    

        i++;

    }

    v=i;    

    for(i=n1;i>=v;i)

    {

        a[i+1]=a[i];

    }

    a[v]=x;

    printf(“\n Day so sau khi chen la:”);

    for(i=;i<n+1;i++)

    {

        printf(“%5d”, a[i]);

    }

    getch();

}

Bài 15

Nhp 1 dãy s thc không quá 50 phn t, đưa ra màn hình tng các s dương trong dãy.

Xóa tt c các s âm có trong dãy.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int i, j, n,a[50],s=;

    printf(“Nhap vao so phan tu “);

    scanf(“%d”, &n);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        scanf(“%d”,&a[i]);

    }

    for(i=;i<n;i++)

    {

        if(a[i]>)

        {

            s=s+a[i];

        }

    }

    printf(“Tong cac so duong trong day la:%d”,s );

// Xoa tat ca cac so am trong day

    for(i=;i<n;i++)

    {

        if(a[i]<)

         {    

            for(j=i;j<n1;j++)

            {

                a[j]=a[j+1];

            }

            n=n1;

        }

    }

    printf(“\n Day so sau khi xoa la:”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        printf(“%5d”, a[i]);

    }

    getch();

}

Bài 16

Nhp 1 dãy s nguyên không quá 50 phn t, đưa ra màn hình trung bình cng các s chia hết cho 3 có trong dãy. Chèn s X vào v trí th k trong dãy(x,k nhp t bàn phím)

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[50];

    int i,n,t=,k,x,d=;

    printf(“Nhap vao so phan tu: “);

    scanf(“%d”, &n);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        scanf(“%d”,&a[i]);

    }

// in ra man hinh trung binh cong cac so chia het cho 3

    for(i=;i<n;i++)

    {

        if(a[i]%3==)

        {    

            t=t+a[i];

            d=d+1;

        }

    }

    if(d==)    

    {

        printf(“khong co so chia het cho 3 trong day”);

    }

    else

    {

        printf(“TBC so chia het cho 3 trong day la %f”, (float)t/d);

    }

// chen so x vao vi tri thu k trong day

    printf(“\nNhap gia tri va vi tri can chen x,k= “);

    scanf(“%d%d”, &x,&k);

    for(i=n1;i>=k;i)

    {

        a[i+1]=a[i];

    }

    a[k]=x;

    printf(“\n Day so sau khi chen la:”);

    for(i=;i<n+1;i++)

    {

        printf(“%5d”, a[i]);

    }

    getch();

}

BÀI TP MNG MA TRN ( MNG 2 CHIU ) bài 17 đến 21

Bài 17

Nhp vào ma trn nxm.

Hin th ra ma trn va nhp

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[50][50];

    int i,j,m,n;

    printf(“nhap so hang n=”); scanf(“%d”,&n);

    printf(“nhap so cot m=”); scanf(“%d”,&m);

    printf(“nhap vao ma tran:\n”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            scanf(“%d”,&a[i][j]);

        }

    }

    printf(“ma tran vua nhap la:\n”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            printf(“%d “,a[i][j]);

        }

        printf(“\n”);

    }

}

Bài 18

Nhp vào mt ma trn n x m, in ra ma trn va nhp dưới dng bng

Hin th và tính tng các phn t trên hàng chn ca ma trn

Tim giá tr ln nht trên ct 1ca ma trn

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[50][50];

    int i,j,m,n;

    printf(“nhap so hang n=”); scanf(“%d”,&n);

    printf(“nhap so cot m=”); scanf(“%d”,&m);

    printf(“nhap vao ma tran:\n”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            scanf(“%d”,&a[i][j]);

        }

    }

//hien thi ma tran vua nhap duoi dang bang

    printf(“ma tran vua nhap la:\n”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            printf(“%d “,a[i][j]);

        }

        printf(“\n”);

    }

// tinh tong pt tren hang chan cua mang

    float s=;

    for(i=;i<n;i=i+2)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            s=s+a[i][j];

        }

    }

    printf(“\nTong pt tren hang chan cua mang la: %5f”,s);

// tim max tren cot 1 cua mang

    int max;

    max=a[][];

    for(i=1;i<n;i++)

    {

        if(a[i][]>max)

        {

            max=a[i][];

        }

    }

    printf(“\nGia tri max tren cot 1 cua mang la %5d”,max);

    getch();

}

Bài 19

Nhp 2 ma trn m x n s nguyên. Tính tng 2 ma trn

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[10][10],b[10][10],c[10][10];

    int i,j,m,n;

    printf(“nhap so hang m=”); scanf(“%d”,&m);

    printf(“nhap so cot n=”); scanf(“%d”,&n);

    printf(“nhap vao ma tran:\n”);

    for(i=;i<m;i++)

    {

        for(j=;j<n;j++)

        {

            scanf(“%d”,&a[i][j]);

        }

    }

    for(i=;i<m;i++)

    {

        for(j=;j<n;j++)

        {

            scanf(“%d”,&b[i][j]);

        }

    }

     for(i=;i<m;i++)

     {

        for(j=;j<n;j++)

              {

            c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];

        }

    }    

    printf(“\nMa tran sau cong:\n”);

    for(i=;i<m;j++)

    {    

        for(j=;j<n;j++)

        {

            printf(“%5d”,c[i][j]);

        }

        printf(“\n”);

    }

    getch();

}

Bài 20

Nhp ma trn n x n s nguyên. Tìm phn t ln nht trên đường chéo chính.

Kim tra ma trn va nhp xem có phi là ma trn đơn v không

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[10][10];

    int i,j,n, max;

    printf(“Nhap n= “);

    scanf(“%d”, &n);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<n;j++)

          {

            scanf(“%d”,&a[i][j]);

        }

    }

//tim phan tu lon nhat tren duong cheo chinh

    max=a[][];

    for(i=;i<n;i++)

    {

        if(a[i][i]>max)

        {

            max=a[i][i];

        }

    }    

    printf(“\ngia tri lon nhat tren duong cheo chinh la %d”, max);

// kiem tra ma tran vua nhap co phai ma tran don vi

    int kt=;

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<n;j++)

        {

            if(((i==j)&&(a[i][j]!=1))||((i!=j)&&(a[i][j]!=0)))

            {

                kt=1;

            }

        }

    }

    if(kt==)

    {

        printf(“\nla ma tran don vi”);

    }

    else        

    {

        printf(“\nkhong phai la ma tran don vi”);

    }

    getch();

}

Bài 21

Nhp vào mt ma trn n x m, in ra ma trn va nhp dưới dng bng

Sp xếp hàng 2 theo chiu giá tr các phn t gim dn.

Đưa ra màn hình tng các phn t trong ma trn

Tim giá tr ln nht trong mng.

Tìm giá tr nh nht chia hết cho 3 có trong mng

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

main()

{

    int a[50][50];

    int m,n,i,j;

    printf(“nhap so hang n=”); scanf(“%d”,&n);

    printf(“nhap so cot m=”); scanf(“%d”,&m);

    printf(“nhap vao ma tran:\n”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            scanf(“%d”,&a[i][j]);

        }

    }

// in ra ma tran vua nhap duoi dang bang

    printf(“ma tran vua nhap la:\n”);

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            printf(“%d “,a[i][j]);

        }

    printf(“\n”);

    }

//sap xep hang 2 trong mang theo chieu giam dan

    int tg,k;

    for(j=;j<m1;j++)

    {

        for(k=j+1;k<m;k++)

        {

            if(a[1][j]<a[1][k])

            {    

                tg=a[1][j];

                a[1][j]=a[1][k];

                a[1][j]=tg;

            }

        }

    }

    printf(“\nma tran vua sap xep hang 2 la\n”);

    for(j=;j<m;j++)

    {

        printf(“%5d”,a[1][j]);

    }

// Dua ra man hinh tong cac phan tu ma tran

    int s=;

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<n;j++)

        {

            s=s+a[i][j];

        }

    }    

    printf(“\ntong cac phan tu la: %d”,s);

// gia tri nho nhat chia het cho 3 trong mang

    int min, kt=;

    for(i=;i<n;i++)

    {

        for(j=;j<m;j++)

        {

            if(a[i][j]%3==)

            {    

                min=a[i][j];

                kt=1;

                break;

            }

        }

    }

    if(kt==1)

    {

        for(i=;i<n;i++)

        {

            for(j=; j<m; j++)

            {

                if((a[i][j]%3==)&&(a[i][j]<min))

                {

                    min=a[i][j];

                }

            }

        }

    printf(“\nso nho nhat trong cac so chia het cho 3 co trong day la %d”, min);

    }

    else    

    {

        printf(” trong mang vua nhap khong co so chia het cho 3″);

    }

    getch();

}

[external_footer]

READ  10 trích dẫn Facebook được yêu thích

Viết một bình luận