Too – So – Neither – Either — Tiếng Anh Lớp 7

Too - So - Neither - Either — Tiếng Anh Lớp 7

* Too và So có nghĩa là “cũng vậy”.

Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.

Too đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

e.g

A. I can speak English.

B. I can speak English, too.

Trong thực tế người ta thường dùng động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) để nói ngắn gọn thay vì phải lặp lại cả câu.

e.g

A. I can speak English.

B. I can, too.

A. I am hungry.

B. I am, too.

A: I like films.

B: I do, too

So đặt ở đầu câu, sau So là động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết/ trợ động từ) rồi đến chủ từ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

e.g.

A. I can speak English.

B. So can I.

A. I am hungry.

B. So am I.

Nếu là động từ thường, ta dùng trợ động từ Do, Does.

e.g

A. I like football.

B. I do, too.

A. I drink coffee..

B. So do I.

A. I go to school by bus.

B. So does Tom/ my brother.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

* Either và Neither nghĩa là “cũng không”.

Khi người thứ nhất nói một điều phủ định và người thứ hai nói giống như vậy, có thể dùng hai từ này.

Either đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy. (có người không phẩy)

e.g

A. I’ m not sick.

B. I’ m not sick, either. (thực tế: I’ m not, either.)

A. I don’t live here.

B. I don’t (live here), either.

Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này giống So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

*Lưu ý:

Sau Neither không có not, chúng ta có thể nhớ Neither = not + either, như vậy đã có neither thì không cần not nữa.

e.g.

A. I can’t swim.

B. Neither can I

A. I don’t smoke.

B. Neither do I.

Khi xem phim nước ngoài, chúng ta có thể nghe người ta nói: “Me too” hoặc “Me neither”, cách đó chỉ dùng khi nói chuyện thôi nhé, dùng trong văn viết là sai ngữ pháp hoàn toàn đấy.

Các bạn làm BT áp dụng nhé.

READ  Bệnh tiểu đường type 2: Nguyên nhân, biến chứng và phòng bệnh

[external_link offset=2]

[external_footer]

Viết một bình luận