trường cao đẳng in English – Vietnamese-English Dictionary

Rockefeller cũng đã đóng góp đáng kể cho Đại học Denison và các trường cao đẳng Baptist khác.

Rockefeller also gave considerable donations to Denison University and other Baptist colleges.

[external_link_head]

WikiMatrix

Năm 1880, khi 16 tuổi, ông theo học tại trường Cao đẳng Oberlin.

In 1880, at the age of 16, he enrolled at Oberlin College.

WikiMatrix

Sau đó, anh theo học trường Cao đẳng Pacific Oaks và tốt nghiệp với chứng chỉ giảng dạy.

He then attended Pacific Oaks College and graduated with a teaching certificate.

WikiMatrix

Cô học tại một trường Cao đẳng Piarists và vào năm 1992 được bầu làm Hoa hậu Toscana.

She studied in a Piarists College and in 1992 was elected Miss Toscana.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp trường Cao đẳng Bryn Mawr năm 1961 với bằng cử nhân ngành nhân chủng học.

She graduated from Bryn Mawr College in 1961 with a degree in anthropology.

WikiMatrix

Các trường đại học và từng trường cao đẳng của nó đã được đổi tên vào năm 2005.

The university and each of its colleges were renamed in 2005.

WikiMatrix

Ông trở thành giáo sư tiếng Ả rập ở trường Cao đẳng Pháp năm 1715.

He became professor of Arabic in the Collège de France in 1715.

[external_link offset=1]

WikiMatrix

Và ngôi trường thứ hai ra đời, rồi ngôi trường thứ 3, thứ 4, và một trường cao đẳng nhỏ.

Then came the second school, the third school, the fourth school and a junior college.

READ  Top 18 phim tình cảm hài hước Thái Lan hay nhất không nên bỏ lỡ

QED

Hiện tại trên đảo Okushiri không có trường cao đẳng hay đại học nào.

Okushiri currently has no colleges or universities.

WikiMatrix

Sau đó tôi sử dụng, cố gắng sử dụng các cô gái trường cao đẳng y tế.

Then I used, tried to use the medical college girls.

QED

Tớ sống ở trường cao đẳng với cậu ấy.

I survived college with him.

OpenSubtitles2018.v3

Quỹ đã trao học bổng cho gần 820 sinh viên trường cao đẳng Berry College.

The foundation has awarded scholarships up to $32,000 to nearly 820 students of Berry College.

WikiMatrix

Nó viết báo từ báo mùa hè… khi nó học trường cao đẳng

And he’ d worked for newspapers in the summer… while he was at college

opensubtitles2

Năm 1980, ở tuổi 19, bà tốt nghiệp trường Cao đẳng Nông nghiệp Bukalasa với Chứng chỉ Nông nghiệp.

In 1980, at the age of 19, she graduated from Bukalasa Agricultural College with a Certificate in Agriculture.

WikiMatrix

Sau đó nó được đặt tên là “Trường Cao đẳng St. Paul Piratininga”.

It was then named “College of St. Paul Piratininga”.

WikiMatrix

Anh được nhận vào trường Cao đẳng Trinity, Dublin (TCD), nơi ông nghiên cứu một thời gian ngắn.

He was admitted to Trinity College Dublin (TCD), where he briefly studied law.

WikiMatrix

Ngoài các trường cao đẳng, chả lẽ bọn mình không còn chốn dung thân nào sao?

Out of all those colleges, isn’t there one we can go to?

READ  Top 10 điện thoại pin khủng, cấu hình mạnh, giá rẻ đáng mua nhất 2021

QED

[external_link offset=2]

Chúng tôi đang ở Trường Cao đẳng Jr ở Boston .

We were in a Jr. College in Boston .

EVBNews

Đó là năm cuối của tôi ở trường cao đẳng nghệ thuật.

it was my final year at art college.

OpenSubtitles2018.v3

Trường cao đẳng Ludwig Erhard-Berufsschule tại Paderborn và Münster được đặt theo tên ông.

The Ludwig Erhard-Berufsschule (professional college) in Paderborn, Fürth and Münster are named in his honour.

WikiMatrix

Tại Ấn Độ, hơn 25.000 trường học và trường cao đẳng do Giáo hội điều hành.

In India, over 25,000 schools and colleges are operated by the Church.

WikiMatrix

Tháng 6, anh đến trường cao đẳng âm nhạc Berklee để học thêm trong mùa hè.

In June, he went to Berklee College of Music for further studies in the summer.

WikiMatrix

Cuối cùng, ông gia nhập quân ngũ và tham dự các trường Cao đẳng liên quân sự Kati.

Eventually, he joined the army and attended the Kati InterMilitary College.

WikiMatrix

Mary sẽ phải rời khỏi trường cao đẳng và đó là lỗi của Laura.

Mary would have to leave college, and that would be Laura’s fault.

Literature

Năm đầu trong trường cao đẳng nghệ thuật của tôi phải nói là rất chán.

my first year at art college was boring to say the least.

OpenSubtitles2018.v3 [external_footer]

Viết một bình luận