xã hội hoá in English – Vietnamese-English Dictionary

Chúng ta nên xã hội hoá họ để khiến cho việc chăm sóc cũng trở nên tuyệt vời cho nam giới.

We should be socializing them to make caregiving cool for guys.

[external_link_head]

ted2019

Chúng ta nên biết bằng cách nào xã hội và văn hoá trong sự điều hoà xã hội – văn hoá này đang vận hành liên tục.

We should look at how society and culture in this socio- cultural regulation are a work in progress.

QED

Chúng ta nên biết bằng cách nào xã hội và văn hoá trong sự điều hoà xã hội – văn hoá này đang vận hành liên tục.

We should look at how society and culture in this sociocultural regulation are a work in progress.

ted2019

XÃ HỘI HỌC : TIẾN HOÁ CỦA XÃ HỘI Với xã hội học, bản án lại khác hẳn.

Sociology: The Evolution of Society With sociology the verdict is quite different.

Literature

Hôn nhân được thực hiện khi người chơi kiếm được một người vợ thông qua việc xã hội hoá với phụ nữ trước khi tham gia môn cưỡi ngựa đấu thương.

Marriage is also possible as the player can acquire his wife through socializing with the ladies prior to the jousting.

WikiMatrix

Trường nhà trẻ nhắm mục tiêu kích thích trí tuệ của trẻ em và thúc đẩy xã hội hoá của chúng và phát triển hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ và số đếm.

Nursery school aims to stimulate the minds of very young children and promote their socialisation and development of a basic grasp of language and number.

WikiMatrix

[external_link offset=1]

Lũ trẻ ngày nay sống trong một xã hội số hoá, và với chúng, thời gian có ở mọi nơi.

Kids now live in a world which is digitized, and the time, for them, is everywhere.

QED

Điều quan trọng là phơi bày con chó với một số lượng xã hội hoá rộng lớn để dạy nó rằng không phải tất cả con người đều là kẻ thù, bắt đầu thói quen này từ khi còn trẻ có thể hữu ích.

READ  5 Máy ảnh cho người mới bắt đầu giá rẻ mạnh mẽ – Xù Concept

It is important to expose the dog to extensive amounts of socialization to teach it that not all humans are enemies, starting this routine from a young age could be helpful.

WikiMatrix

Các điều kiện xã hội, văn hoá và kinh tế của xứ thuộc địa Philippines đều được đề cập đến trong La Solidaridad.

The social, cultural, and economic conditions of the colonial Philippines was published in La Solidaridad.

WikiMatrix

Nó phụ thuộc vào lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của khu vực.

It depends on the political, economic, social and cultural history of the region.

WikiMatrix

Thứ hai, sự hiểu biết về xã hội và văn hoá.

Second, understanding society and culture.

QED

Chính quyền hy vọng Đại học Al Jouf sẽ trở thành một trụ cột cho tiến bộ xã hội, văn hoá và tri thức tại Ả Rập Xê Út.

The King hopes that Al Jouf University will become a pillar of social, cultural, and intellectual advancement in Saudi Arabia.

WikiMatrix

Nhập cư quy mô lớn trong một thế kỷ rưỡi qua dẫn đến một xã hội đa văn hoá hơn.

Large-scale immigration over the last century and a half has led to a more multicultural society.

WikiMatrix

Ông đã cống hiến ở môn học triết học , thần học , đạo đức , giáo dục , xã hội và văn hoá .

His work varied on philosophical , theological , ethical , educational , social and cultural subjects .

EVBNews

Ông đã cống hiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ triết học , thần học , đạo đức , giáo dục , xã hội đến văn hoá .

His work varied on philosophical , theological , ethical , educational , social and cultural subjects .

READ  Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các loại Tab trong Word | DAMMIO

EVBNews

Trong thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy liên kết xã hội hoá giới tính của cha mẹ ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của con cái của họ trong khi một số nghiên cứu trên các trẻ sinh đôi đã cho thấy gần như tất cả các sự giống nhau trong gia đình được quan sát cho thấy khuynh hướng tình dục là do gen, không phải môi trường gia đình.

In fact, no evidence has ever been found linking the gender socialization of parents to the sexual orientation of their children while several twin studies have suggested that almost all of the familial resemblance that is observed for sexual orientation is attributable to genes, not family environment.

[external_link offset=2]

WikiMatrix

Nhân dân Xô viết cũng được hưởng lợi từ việc tự do hoá xã hội ở một mức độ.

The Soviet people also benefited from a type of social liberalization.

WikiMatrix

Do đó một mô hình kinh doanh mô tả lý do, cách thức mà một tổ chức tạo ra, cung cấp và nắm giữ giá trị trong kinh tế, xã hội, văn hoá hoặc các tình huống khác.

A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value, in economic, social, cultural or other contexts.

WikiMatrix

Triều Tiên là xã hội quân sự hoá nhất trên thế giới, với tổng số updating quân chính quy và dự bị, và nhân viên bán quân sự.

It is the country with the highest number of military and paramilitary personnel, with a total of 9,495,000 active, reserve, and paramilitary personnel.

WikiMatrix

Việc giải tán được thực hiện theo sắc lệnh “Loại bỏ và loại trừ cá nhân không mong muốn ở văn phòng công”, đã đưa ra một chỉ thị thanh trừng trong SCAPIN9 548 (Loại bỏ những nhà dân tộc cực đoan), ghi rõ: “các tổ chức xã hội và cơ sở học viện có tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan hoặc có tính xã hội hoá, chính trị hoá, chuyên nghiệp hoá và thương mại hoá quân sự sẽ bị giải tán và cấm hoạt động.”

READ  Top 10 điện thoại chụp ảnh đẹp nhất cho sinh viên tầm giá 5 triệu – Toplist.vn

The disbanding was done under the “Removal and Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office,” which issued a purge directive contained in SCAPIN9 548 (Removal of Ultranationalists) clearly stating: “ultra-nationalistic or militaristic social, political, professional and commercial societies and institutions will be dissolved and prohibited.”

WikiMatrix

Những lý do khác đặt ra cho sự khác biệt trong cách đối xử với người già là do văn hoá xã hội.

The other set of reasons for variation in the treatment of the elderly is the society’s cultural values.

ted2019

Tôi chỉ là một người trong số nhiều người, xã hội và văn hoá của tôi đã không thực sự dạy tôi rằng cá nhân tôi có bất cứ giá trị nào.

I was just one of many people, and my society and culture didn’t really teach me that I had any value as an individual.

LDS

Các hội đồng có nhiều trách nhiệm, gồm bầu cử thị trưởng, giám sát các hoạt động tại khu vực; nghiên cứu xã hội, văn hoá, giáo dục, sức khoẻ, kinh tế và những yêu cầu chăm sóc xã hội bên trong khu vực của mình; đặt kế hoạch và phối hợp hành động với quốc gia trong việc thi hành các chương trình xã hội, kinh tế, xây dựng, văn hoá, giáo dục và các chương trình an sinh khác.

The councils are in charge of electing mayors, supervising the activities of municipalities; study of social, cultural, educational, health, economic, and welfare requirements of their constituencies; the planning and coordination of national participation in the implementation of social, economic, constructive, cultural, educational and other welfare affairs.

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận